O Instytucie Historii Sztuki UKSW

                         

 

PROGRAM UDANY START - WSPARCIE ZAWODOWE DLA STUDENTÓW IHS UKSW

W 1954 roku na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie powstała Katedra Historii Sztuki Sakralnej. Jej wieloletnim kierownikiem był wybitny historyk sztuki ks. prof. dr hab. Janusz Stanisław Pasierb. W latach sześćdziesiątych katedrę przekształcono, najpierw w specjalizację Historia Sztuki Sakralnej, później zaś w kierunek Historia Sztuki Sakralnej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK. W roku 1999 Akademia Teologii Katolickiej podniesiona została do rangi uniwersytetu. Od tej pory jej tradycję kontynuuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stale rozwijając ofertę dydaktyczną, podnosząc poziom jakości kształcenia na nowych wydziałach, kierunkach, specjalizacjach i w instytutach. Od roku akademickiego 2019/2020 IHS znajduje się w strukturze nowoutworzonego Wydziału Nauk Historycznych.

W 2002 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie został powołany Instytut Historii Sztuki jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna. Zaliczana jest ona do wiodących ośrodków naukowych w Polsce w swojej kategorii. W roku 2002 Instytut Historii Sztuki otrzymał prestiżowy Certyfikat Jakości Kształcenia wydawany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich będący potwierdzeniem wysokiej jakości oferty dydaktycznej. W roku 2005 oraz ponownie w roku 2008 Instytut Historii Sztuki otrzymał również pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od roku akademickiego 2012/2013 w Instytucie Historii Sztuki prowadzone są także studia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska. Wykładowcy Instytutu Historii Sztuki to cenieni w Polsce i zagranicą fachowcy, którzy prócz dydaktyki realizują wiele programów badawczych finansowanych m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Obecnie oferta dydaktyczna Instytutu Historii Sztuki obejmuje  kierunki – Historia sztuki (studia stacjonarne) oraz Ochrona dóbr kultury i środowiska oraz drugi stopień Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym (kierunek prowadzony wspólnie z Instytutem Archeologii). Kierunki prowadzone są w systemie studiów licencjackich i magisterskich. Program obu kierunków jest stale monitorowany przez Radę Instytutu Historii Sztuki oraz Interesariuszy zewnętrznych.

Dzięki programowi MOST studenci Instytutu Historii Sztuki UKSW mają możliwość studiowania w innych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski), a w ramach programu Erasmus także na zagranicznych uniwersytetach w Grecji, Holandii, Włoszech, Węgrzech, Bułgarii, Francji, Niemczech, Słowacji, Rumunii, Szwajcarii oraz w Anglii.

Studenci mogą rozwijać aktywność naukową w Kołach Naukowych. Organizują one wykłady, spotkania terenowe (m.in. dotyczące dawnej i współczesnej architektury Warszawy, Łodzi, Mazowsza, Lwowa, nowoczesnej architektury cerkiewnej), wyjazdy naukowe (m.in. do Wilna, Lwowa, na Białoruś, do Gruzji) oraz wystawy w Galerii „Przy Automacie”. Koło Naukowe studentów Instytutu Historii Sztuki UKSW od 1999 roku wydaje pismo „Artifex”, na łamach którego studenci oraz doktoranci publikują własne teksty na temat współczesnych zjawisk artystycznych oraz wyniki samodzielnych badań nad sztuką dawną. Od 1998 roku dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowane są obozy naukowe, podczas których studenci prowadzą prace inwentaryzacyjne polskich zabytków sztuki na obszarze Podola.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach