Rafał Zapłata

litera: 
Z
tytuł / stopień naukowy: 
dr hab. RAFAŁ ZAPŁATA

KONTAKT

rafalzaplata@poczta.onet.pl

DYŻUR

wtorek - godz. 10:30-11:30

 

doktor nauk humanistycznych, w zakresie archeologii, specjalność: archeologia

doktor habilitowany nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, specjalność architektura

asystent w Zakładzie Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu IHSz UKSW

 

DYDAKTYKA:

Kierunki  (obecna i dotychczasowa aktywność dydaktyczna): archeologia, historia, muzeologia, ochrona dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, historia sztuki.

Wybrane zajęcia: Nowe technologie w badaniach historii sztuki; Archeologia przemysłowa; Nieinwazyjne metody dokumentacji i badania zabytków – wprowadzenie; Metody badań archeologicznych – wprowadzenie; Popularyzacja dziedzictwa kulturowego; Digitalizacja dziedzictwa kulturowego; Metody badań nieniszczących zabytków; Seminaria licencjackie.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

zastosowanie technologii cyfrowych w badaniach, zarządzaniu i ochronie zasobów dziedzictwa kulturowego; digitalizacja dziedzictwa kulturowego; metody nieinwazyjne w badaniach, dokumentacji i inwentaryzacji zabytków; zabytkowa architektura; archeologia historyczna – archeologia miasta; krajobraz kulturowy

PRZYNALEŻNOŚC DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH:

ICOMOS
Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
Radomskie Towarzystwo Naukowe
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

WYBRANE PUBLIKACJE:

Zapłata R., (2011), Przeszłość w dobie technologii cyfrowych - cyfrowe oblicza przeszłości, (w:) Współczesne oblicza przeszłości, red. A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta, Poznań.

Zapłata R. (red.), (2011), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego - wybrane zagadnienia, Lublin.

Zapłata R., Sławik Ł., 2011, Lotniczy skaning laserowy w badaniu i ochronie dziedzictwa archeologicznego, (w:) Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, red. J. Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszewski, M. Szmyt, M. Makohonienko, Poznań.

Kędzierski M., Zapłata R., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P., 2012, Dokumentacja i modelowanie 3D ruin zamku w Iłży, (w:) Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego, (red.) B. Szmygin, P. Molski, Warszawa-Lublin, s. 147-158.

Kędzierski M., Zapłata R., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P., [2012], Metody teledetekcyjne i fotogrametryczne w ochronie, konserwacji i inwentaryzacji zamków w ruinie, (w:) Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego, (red.) B. Szmygin, P. Molski, Warszawa-Lublin, s. 139-146.

Kędzierski M., Zapłata R., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P. 2012, „Noninvasive methods of determining historical objects deformation using TLS”, Structural Analysis of historical construction, vol.3, str. 2582-2588, praca zbiorowa pod redakcją J. Jasieńko, wyd. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012.

Zapłata R., 2013, Wybrane zagadnienia skanowania naziemnego architektury zabytkowej – przykład ruiny zamku w Iłży, „Radomskie Studia Humanistyczne”, z. 1, s. 255-271.

Zapłata R., 2013, Obszary chronione a dziedzictwo kulturowe - geoinformacja i zabytki, [w:] Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, red. M. Kunz, A. Nienartowicz, s. 225-236.

Zapłata R., 2013, Nieinwazyjne metody w badaniu i dokumentacji dziedzictwa kulturowego – aspekty skanowania laserowego w badaniach archeologicznych i architektonicznych, Warszawa.

Markiewicz J., Dorota Z., Kowalczyk M., Zapłata R., [2014], Utilisation of laser scanning for inventory of an architectural object using the example of ruins of the Krakow Bishops’ Castle in Iłża, Poland, [w:] “Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Conference Proceedings”, V. III, “Photogrametry and Remote Sensing, Cartography and GIS, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM”, vol. III,  [International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM], Albena, s. 391-396.

Zapłata R., 2014, Lotnicze skanowanie laserowe – szkoła interpretacji [3]. Odkrywanie dziedzictwa kulturowego – badanie i inwentaryzacja zabytków architektury. Ruina zamku w Iłży, „GEODETA”, Nr 5 (228), s. 42-43.

Ostrowski W., Bakuła K., Zapłata R., 2014, A new look at historic fortifications – medieval castles and airborne laser scanning, [w:] Anthropology, archaeology, history, philosophy. Conference proceedings, – SGEM, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM – Bułgaria, Albena, s. 307-314.

Zapłata R., Szady B., Stereńczak K. [eds.], 2014, Laser Discoverers – non-invasive examination and documentation of archeological and historical objects in the Świętokrzyskie Voivodeship, Stare Babice  - edycja polska: Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego.

Zapłata R., 2014, Zabytkowa architektura we współczesnym mieście - krajobraz miejski zmysłowo doświadczany. Wybrane zagadnienia prezentacji in situ historycznej zabudowy, [w:] Krajobraz kulturowy, red. B. Frydryczak, M. Ciesielski, Gniezno.

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACYJNA (KONFERENCJE / SEMINARIA / WYSTAWY):

Konferencja naukowa "Cyfrowa przeszłość – metody komputerowe w archeologii" (2009 r.) / Digital Past ‘Comuter methods in archaeology’ (2009), Warszawa - http://www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl/

Konferencja naukowa: DIGITAL PAST 'Standards for digitisation of archaeological heritage' November 8th – 10th 2010, Warsaw / CYFROWA PRZESZŁOŚĆ "Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego." 8-10 listopada 2010 r., Warszawa - http://www.cyfrowaprzeszlosc.uksw.edu.pl/pl

Wystawa fotograficzna pt. „RUINowAnie – Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży” – Warszawa / Radom – 2013 r.

Seminarium naukowe organizowane w ramach projektu naukowego „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego„ Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – Warszawa, 2013 r.

Interdyscyplinarne seminarium naukowe pt. „Nieinwazyjne pomiary i diagnostyka - architektura zabytkowa” w ramach projektu naukowego „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego„ Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” - Warszawa, 2015 r.

WYBRANE PROJEKTY NAUKOWE (UDZIAŁ CZYNNY):

2010 - kierownik projektu i wykonawca - badania własne w ramach umowy z UKSW - „Metody komputerowe w archeologii: teoria i praktyka aplikacji komputerowych w badaniach archeologicznych”

2011 - kierownik i współwykonawca projektu naukowego – zadania „Badania pradziejowych kopalń krzemienia z użyciem LIDAR” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” (2011 r.)

2012-2016 - kierownik projektu i współwykonawca - "Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego" - NPRH MNSW 2012-15 - nr 0037/FNiTP/H11/80/2011 - http://teledetekcja.nprh.uksw.edu.pl/

2013-2014 – współwykonawca i kierownik badań terenowych (powierzchniowych) – zespołu badawczego w ramach projektu naukowego „Laserowi odkrywcy - nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego” (podwykonawca – konsorcjum Instytut Badawczy Leśnictwa i Fundacja Centrum Geohistorii) MNiSW „Ścieżkami Kopernika” - http://laserowiodkrywcy.pl/

2014-2015 – współpraca – ekspert w ramach projektu naukowego „Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie” – Instytut Prahistorii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - http://archeo.amu.edu.pl/bobolice/zespol_badawczy.htm

2015 – kierownik i wykonawca projektu naukowego „Współczesne tendencje prezentacji i ekspozycji zabytków archeologiczno-architektonicznych  - między teoria a praktyką” – Instytut Historii Sztuki, WNHiS UKSW – badania statutowe UKSW

2015 – kierownik (koordynator) i współwykonawca „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i  ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach” – Instytut Historii Sztuki, WNHiS UKSW  - projekt wew. UKSW  w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju uczelni

2015 – kierownik (koordynator i współwykonawca) projektu pt. „Ochrona dóbr kultury i środowiska” unikatowy kierunek na unikatowe czasy”

2016 - koordynator i wspólwykonawca zadania "Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego"  w ramach projektu pt. "Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” realizowanego na zlecenie Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - https://www.ibles.pl/web/guest/-/konferencja-naukowa-nt-dziedzictwa-kulturowego-puszczy-bialowieskiej

od 2017 - koordynator i współwykonawca zadania "Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego"  w ramach projektu pt. "Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja” realizowanego na zlecenie Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Udział w ponad 20 badaniach i pracach terenowych (inwazyjnych i nieinwazyjnych). Organizator dwóch konferencji międzynarodowych. Udział czynny w ponad 30 konferencjach, sympozajach i seminariach naukowych - międzynarodowych i krajowych. Organizator i kurator wystawy „RUINowAnie – Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży”. Recenzent i członek zespołu redakcyjnego w czasopismach naukowych.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach