Anna Sylwia Czyż

litera: 
C
tytuł / stopień naukowy: 
Prof. UKSW Dr Hab.

KONTAKT

a.czyz@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE  

Nowożytnik specjalizujący w sztuce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zajmuje się głównie fundacjami artystycznymi, propagandową funkcją sztuki i treściami ideowymi. Interesuje się także sztuką cmentarzy prowadząc inwentaryzacje zabytkowych nekropolii na Litwie (wileńska Rossa) i Ukrainie (Podole), a także dokumentuje dziedzictwo Polonii w USA, publikując na ten temat artykuły i katalogi zabytków. 

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW 

Academia.edu 

Google Scholar 

 

PUBLIKACJE

I.I. Monografie:

 1. Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Warszawa 2016, ss. 527, il. 168 [Wydawnictwo UKSW].
 2. Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008, ss. 297, il. 163 [Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo].

I.II. Artykuły:

 1. Przekaz symboliczny i propagandowy programów heraldycznych w siedemnastowiecznych żałobnych drukach Pacowskich,czyli „Liliaci” i ich Gozdawa, „Przegląd Wschodni” 2018, t. 14, z. 4(56), s. 739-765.
 2. Tablica z wileńskiego kościoła pw. św. Kazimierza z roku 1630 na cmentarzu na Rossie, w: Stan
  badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej, red. W. Walczak,
  K. Łopatecki, t. 10, Białystok 2017, s. 35-49.
 3. Program ikonograficzny wystroju wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna w Kraśniku (wiek XVII i XVIII), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2017, t. 108, s. 63-98.
 4. Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych – nierozpoznane źródło z 1638 roku, „Saeculum Christianum” 2017, t. 24, s. 162-169.
 5. Belweder Krzysztofa Zygmunta Paca i jego żony Klary Izabelli, „Artifex Novus” 2017, t. 1, s. 10-27.
 6. Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu tarnopolskiego, w: Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, t. 1, Warszawa 2017, s. 99-136.    
 7. Wielkie dzieła i wielkie nazwiska, kolekcje i kolekcjonerzy, miejsca znane i nieznane, czyli co można zobaczyć w warszawskich muzeach, w: Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów 2016, red. A. Linek, S. H. Zaręba, Warszawa 2017, s. 177-187. 
 8. Nuncjusz w Wilanowie, czyli dyplomatyczno-ceremonialny epizod z życia Marii Kazimiery. List z archiwum florenckiego, w: Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716) w kręgu rodziny, polityki i kultury, red. A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2017, s. 195-206.
 9. Treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w Pożajściu, w: Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, red. K. Guttmejer, A.S. Czyż, Warszawa 2016, s. 305-336.
 10. Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego, w: Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheuerer, A. Dworzak, M. Fabiański, P. Krasny, M. Kurzej, D. Nestorow, Kraków 2016, s. 419-426, 785-786.
 11. Klasycystyczne nagrobki z dekoracją figuralną na cmentarzach północno-wschodnich rubieży dawnego województwa tarnopolskiego – kontekst żałoby i starty, w: Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne, red. J. Kurtyka-Chałas, J. Truszkowska, Warszawa 2016, s. 85-98.
 12. Italian Artists in the Grand Duchy of Lithuania (from sixteenth to eighteenth century), „Studia Wilanowskie” 2015, t. 22, s. 135-148.
 13.  „Żałoba białych lilii Tryźniańskich”, czyli o frontyspisie z epicedium biskupa Mikołaja Tryzny, w: Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. A. Skrodzka, M. Olszewska, Warszawa 2015, s. 274-285.
 14. Pacowska „pompa funebris” – pamięć o zmarłych jako element propagandy rodu, w: Cywilizacja prowincji Rzeczpospolitej szlacheckiej,t. 2Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2015, s. 93-111.
 15. Urna su Klaros Izabelės de Mailly Lascaris-Pacienės širdimi. Iš Pacų mauzoliejaus Pažaislyje istorijos, vertė M. Paknys, w: Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija, sud. M. Paknys, Vilnius 2014, s. 269-282.
 16. Niezrealizowane wileńskie zamówienie warszawskiej firmy „J. Szpetkowski i spółka”. Dokument z archiwum antokolskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, t. 101, s. 121-128.
 17. O pochówkach serc Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Klary Izabelli de Mailly-Lascaris Pacowej oraz o nekropoli Paców w Pożajściu, „Biuletyn Historii Sztuki” 2013, nr 4, s. 671-696.
 18. Artyści włoscy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie nowożytnym – przegląd problematyki i postulaty badawcze, „Saeculum Christianum” 2013, t. 20, s. 61-73.
 19. Włosi w kręgu rodziny Paców, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. 4, Białystok 2013, s. 175-196.
 20. Dwa obrazy z dawnej kolegiaty w Łowiczu i ich graficzne pierwowzory, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A.S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, s. 272-287.
 21. Z biblioteki proboszcza antokolskiego ks. Benedykta Szamotulskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2011, t. 96, s. 23-37.
 22. Bitwa pod Wiedniem w relacji proboszcza antokolskiego Benedykta Samotulskiego, „Studia Wilanowskie” 2010, t. 17, s. 25-29.
 23. Nagrobek „Dobrey Pani Sąsiadki i naylepszey Matki”ze wsi Troskie (pow. zaleszczycki), w: Homo creator et receptor artium. Księga pamiątkowa księdzu profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red. M. Wrześniak, Warszawa 2010, s. 313-324.
 24. Klasycyzm na cmentarzach Tarnopolszczyzny, w: Sztuka cmentarzy XIX i XX wieku, red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2010, s. 83-98.
 25. Galeria rodziny Dohnów na zamku w Morągu, w: Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2008, s. 159-171.
 26. Wątki kanonickie w dekoracji kościoła pw. śś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, w: Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy dawnej i współczesnej Polsce. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie, red. K. Łatak, I. Makarczyk, Kraków 2008, s. 97-119.
 27. Nagrobek Konstancji 1o voto Bielskiej 2o voto Rogalińskiej na cmentarzu w Bielawińcach – domniemane dzieło lwowskiego rzeźbiarza Hartmana Witwera, w: Patriae commodis serviens… Być Ojczyźnie pożytecznym… Księga pamiątkowa dedykowana prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. W. J. Wysocki, Warszawa 2008, s. 140-152.
 28. Kalwaria Żmudzka – zapomniana fundacja biskupa Jerzego Tyszkiewicza, w: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, red. J. Lubos-Kozieł, J. Gorzelik, J. Filipczyk J., A. Lipnicki, Wrocław 2005, s. 485-498.
 29. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Mauzoleum Michała Kazimierza Paca, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 8, Wrocław 2004, s. 471-478.
 30. Rzymskie inspiracje twórców wystroju kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, „Saeculum Christianum” 2(2003), t. 10, s. 165-175.
 31. Ciche trwanie. Cmentarz we wsi Maków na Podolu, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 7, Wrocław 2003, s. 383-390.
 32. Śpiące zmysły i Nieśmiertelna Dusza, czyli wizja życia wiecznego na sarkofagu Zygmunta Augusta, „Saeculum Christianum” 2(2000), t. 7, s. 181-196.
 33. Nieznana kalwaria w Gordach na Żmudzi,„Artifex”1(2000), t. 1, s. 28-31.

I.II. Rozdziały w katalogach zabytkowych cmentarzy:

 1. Potok Złoty, w: Cmentarze dawnego powiatu buczackiego, red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2017, s. 589-636. 
 2. Milowce, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2016, s. 118-126. 
 3. Torskie, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2016, s. 227-236. 
 4. Chomiakówka, w:A.S. Czyż, B. Gutowski, A. Skrodzka, K. Vyšata, A. Zdzieborska, Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, Warszawa 2007, s. 100-128.
 5. Jagielnica, w: A.S. Czyż, B. Gutowski, A. Skrodzka, K. Vyšata, A. Zdzieborska, Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, Warszawa 2007, s. 214-257.  
 6. Słobódka Dżuryńska, w: A.S. Czyż, B. Gutowski, A. Skrodzka, K. Vyšata, A. Zdzieborska, Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, Warszawa 2007, s. 402-421.  

I.III. Redakcje

Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 344, il. 52 [Narodowe Centrum Kultury].

 

WYKAZ PUBLIKACJI WSPÓŁAUTORSKICH

II.I. Katalogi zabytkowych cmentarzy, skrypty:

 1. A.S. Czyż, B. Gutowski, Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Rasų kapinės neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemblos ir Aleksandro Šniežko kartotekų, Warszawa 2017, ss. 306, il. 60 [Wydawnictwo UKSW].
 2. A.S. Czyż, B. Gutowski, Cmentarz miejski w Buczaczu, Warszawa 2009, ss. 208, il. 38 [Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego].
 3. A.S. Czyż, B. Gutowski, Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2008, ss. 157, il. 215 [Wydawnictwo UKSW].
 4. A.S. Czyż, B. Gutowski, P. Janowczyk, Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego, w: Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju, Warszawa 2004, ss. 367, il. 64, pl. 7 [Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”].

II.II. Współredakcje monografii/książek:

 1. [wraz z K. Chrudzimską-Uherą], Migracje. Materiały LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, 24-25 listopada 2016 r., Warszawa 2017, ss. 332, il. 68 [Stowarzyszenie Historyków Sztuki].
 2. [wraz z B. Gutowskim] Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945), t. 1, Warszawa 2017, s. 246, il. 160 [Instytut Historii Sztuki UKSW, Fundacja Świętokrzyska Góry Historii].    
 3. [wraz z K. Guttmejerem] Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, Warszawa 2016, ss. 620 [Miasto Stołeczne Warszawa].
 4. [wraz z K. Moisan-Jabłońską] Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane jego pamięci, Warszawa 2015, ss. 138, il. 38 [Stowarzyszenie Historyków Sztuki].
 5. [wraz z J. Nowińskim] Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, Warszawa 2013, ss. 493, il. 140 [Instytut Historii Sztuki i Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW].
 6. [wraz z J. Nowińskim i M. Wiraszką] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, ss. 611, il. 249 [Instytut Historii Sztuki UKSW].
 7. [wraz z B. Gutowskim] Sztuka cmentarzy XIX i XX w., Warszawa 2010, ss. 352, il. 106 [Wydawnictwo UKSW].

II.III. Współredakcje katalogów zabytkowych cmentarzy:

 1. [wraz z B. Gutowskim] Cmentarze dawnego powiatu buczackiego, Warszawa 2017, ss. 892, il. 122 [Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego]. 
 2. [wraz z B. Gutowskim] Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce

       i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), Warszawa 2016, ss. 382, il. 224 [Instytut Historii Sztuki UKSW i Wydawnictwa Drugie]. 

II.IV. Artykuły:

 1. A.S. Czyż, B. Gutowski, Wielokulturowa Rossa – problematyka i perspektywy badawcze, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Ł. Łopatecki, t. 5, Białystok 2013, s. 415-428.
 2. A.S. Czyż, B. Gutowski,Cmentarze Podola – źródło do badań nad sztuką i historią, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. 1, Białystok 2010, s.167-188.
 3. A.S. Czyż, B. Gutowski, O nagrobkach Ormian na Kresach.Uwagi na marginesie prac inwentaryzacyjnych, w: Ars Armeniaca. Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich, red. W. Deluga, Zamość 2010, s. 63-67.
 4. A.S. Czyż, B. Gutowski, Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo, w: Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Materiały I Muzealnych Spotkań z Kresami zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 26-27 maja 2008, red. A. Stawarz, Warszawa 2009, s. 235-240.  
 5. A.S. Czyż, B. Gutowski,Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów Wschodnich – założenia metodologiczne, „Ochrona zabytków” 2008, nr 1, s. 21-30.
 6. A.S. Czyż, B. Gutowski, P. Janowczyk, Polskie nagrobki na Podolu, dawny powiat borszczowski, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 8, Wrocław 2004, s. 479-484.

II.V. Rozdziały w katalogach zabytkowych cmentarzy:

 1. A.S. Czyż, B. Gutowski, Wstęp. Powiat zaleszczycki i jego cmentarze w XIX i XX wieku, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2016, s. 7-26. 
 2. A.S. Czyż, K. Trojanek, Nowosiółka Kościukowa, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2016, s. 132-137.
 3. A.S. Czyż, A. Zdzieborska, Zaleszczyki, w: Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2016, s. 273-366.
 4. A.S. Czyż, K. Vyšata, Salówka, w: A.S. Czyż, B. Gutowski, A. Skrodzka, K. Vyšata, A. Zdzieborska, Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, Warszawa 2007, s. 371-382.

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 1. Janusz Nowiński, „Ląd nad Wartą”, Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha i Tamkapress, wydanie drugie uzupełnione, Warszawa 2011, ss. 96; „Salezjanie w Lądzie 1921-2011”, red. Janusz Nowiński, Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha i Tamkapress, Warszawa-Ląd 2011, ss. 166. Recenzja, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2012, t. 32, s. 288-289.
 2. Curiosita, czyli koncept osobliwy, „Forum Akademickie” 12/2011, wyd. internetowe [http://forumakademickie.pl/fa/2011/12/kronika-akademicka-fa-122011/].
 3. Curiosita, czyli koncept osobliwy. Konferencja, „Barok” 2011, t. 18, nr 2, s. 303-305.

 

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE

IV.I. Książki:

 1. Łowicz. Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Warszawa 2010, ss. 136, il. 134 [Wydawnictwo „Egros” i Wydawnictwo AiR].
 2. Artysta i mistyk. Rzecz o bł. Fra Angelico, Ząbki 2005 [Wydawnictwo Apostolicum].

IV.II. Współredakcja książki:

1.   [wraz z A. Badachem] Stowarzyszenie Historyków Sztuki. 1934-2014. Historia – Ludzie – Siedziby, Warszawa 2014, ss. 106, il. 116 [Stowarzyszenie Historyków Sztuki].

IV.III. Artykuły:

 1. Łowicz. Cathedra Basilica of Assumption of the Blessed Virgin Mary. Łowicz. Bazylika katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska pw. Wniebowzięcia NMP), w: Poland. National Historical Monuments – Polska. Pomniki historii, Warszawa 2017, s. 190-195.
 2. Sztuka barokowa w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej [portal internetowy: Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, publikacja dn. 7 IX 2016 r.].
 3. Klara Izabella de Mailly-Lascaris, konkurentka Marii Kazimiery,w: Encyklopedia Silva Rerum [portal internetowy: Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, publikacja dn. 7 VII 2015 r.].
 4. Jan Kazimierz i Ludwika Maria wraz z dworem oddają hołd relikwiom św. Wiktorii – obraz Jana Tretki z dawnej kolegiaty w Łowiczu,w: Encyklopedia Silva Rerum [portal internetowy: Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, publikacja dn. 7 VII 2015 r.].
 5. Stowarzyszenie Historyków Sztuki. 1934-2014, w: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. 1934-2014. Historia – Ludzie – Siedziby, red. A. Badach, A.S. Czyż, Warszawa 2014, s. 25-45.
 6. Kamienica przy Rynku Starego Miasta 27, w: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. 1934-2014. Historia – Ludzie – Siedziby, red. A. Badach, A.S. Czyż, Warszawa 2014, s. 47-53.