Historia Sztuki

Historia Sztuki to kierunek o ponad 60-letniej tradycji na ATK/UKSW, który czerpiąc z tradycji studiów humanistycznych dostosowuje się do zmieniających się warunków i oczekiwań studentów oraz rynku pracy. Prócz wykształcenia typowo akademickiego studia na historii sztuki dają studentom/absolwentom narzędzia do rozumienia współczesnej kultury, która jest przede wszystkim kulturą wizualną.  

Oferta dydatyczna kierunku historia sztuki obejmuje trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) oraz dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) w trybie dziennym oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia I stopnia obejmują zasadniczy kurs historii sztuki, w trakcie którego studenci poznają sztukę od starożytności po współczesność. Program studiów dodatkowo obejmuje zagadnienia związne z ikonografią i ikonologią, które to zawsze wyróżniały historię sztuki na UKSW. Atutem studiów jest duża ilość ćwiczeń terenowych realizowanych w Warszawie i na Mazowszu, Podlasiu, Wielkopolsce oraz w Małopolsce.

Studia II stopnia to przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu teorii i metodologii sztuki. Na II stopniu studiów studenci indywidualnie rozwijają swoje zaintersowania przede wszystkim dzięki udziałowi w wykładach monograficznych oraz wybierając zajęcia fakultatywne, które stanowią wstęp do zawodu historyka sztuki. Fakultety są prowadzone z muzealnictwa i animacji kulturym rynku dzieł sztuki i rzeczoznawstwa, ochrony dziedzictwa kulturowego i dydaktyki historii sztuki.

 

1.  Licencjat

2.  Sylwetka absolwenta studiów licencjackich

3.  Magisterium

4.  Sylwetka absolwenta studów magisterskich

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach