Agnieszka Bender

litera: 
B
tytuł / stopień naukowy: 
dr hab., prof. UKSW

 

BENDER AGNIESZKA, PROF. UKSW DR HAB.

 

KONTAKT
 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
sztuka nowożytna; historia wystroju wnętrz; sztuka dekoracyjna europejska,
w tym szczególnie polska, francuska, włoska, angielska; tkaniny
dekoracyjne, w tym szczególnie wzorzyste tkaniny jedwabne, tapiserie;
nowożytne meblarstwo europejskie; złotnicwo polskie.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
(z podziałem na naukowe i popularne)

K s i ą ż k i:
1. Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów
artystycznych, Lublin 1992, ss. 264.
2.Kościół i klasztor OO. Dominikanów (pojezuicki) w Jarosławiu, Przemyśl
1998, ss. 36. (wraz z J. Polaczkiem)
3.Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004, ss. 348.

A r t y k u ł y:
1. Obicia ścienne ze skóry we wnętrzach polskich w XVII wieku, „Biuletyn
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, 1987, vol. 29, nr 1, s. 67-73.
2. Szpalery we wnętrzach polskich XVI-XVIII wieku - terminologia i system
dekoracji, „Biuletyn Historii Sztuki”, 50(1988), nr 1-2, s. 47-58.
3. Kołtryny i tapety - papierowe obicia ścienne w XVI-XVIII wieku,
„Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”1988 (1992), vol. 30, s.
25-36.
4. Rozróżnienie dwóch typów skór kurdybanowych, „Summarium” KUL, 1989, nr
18(38), s. 33-54.
5. Polska sztuka religijna 1900-1945, recenzja, „Przegląd Uniwersytecki”
4(1992), nr 1/15, s. 20.
6. Dzieje złoconych kurdybanów we Włoszech, „Summarium” KUL, 1995-1996,
nr 24-25 (44-45), s. 155-178.
7. Lubelskie relikwie Drzewa Krzyża Świętego w sztuce, „Zeszyty
Społeczne” 4(1996), nr 4, s. 54-55.
8. Pałac Czartoryskich w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego”, 1996, nr 20/21, s. 2-4.
9. Święty Wojciech w sztuce polskiej, „Zeszyty Społeczne” 5(1997), nr 5,
s. 43-44.
10. Kurdybany złocone w Polsce w opiniach badaczy XIX i XX w. [w:] Na
przełomie stuleci. Naród - kościół - państwo w XIX i XX wieku, pod red.
M. Piotrowskiego, Lublin 1997, s. 815-820.
11. François Glaize - francuski tapiser pracujący w połowie XVIII wieku
dla polskich mecenasów. Nowe ustalenia, „Roczniki Humanistyczne” 45
(1997), z. 4, s. 257-271.
12. Un tapissier francais en Pologne: au XVIIIe siecle: Francois Glaize,
„Bulletin du CIETA”, 1998, nr 75, s. 123-131.
13. Muzea kościelne i klasztorne w Polsce, „Zeszyty Społeczne”, 6(1998),
r 6, s. 50-51.
14. Zarys dziejów Bramy Krakowskiej w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, 1998, nr 28-29, s. 2-3.
15. Niezwykłe dzieje i ikonografia Drzwi Płockich, „Archiwa, Biblioteki i
Muzea Kościelne” 1999, nr 71, s. 369-378.
16. Jezuici i Dominikanie - ich działalność kulturalna i społeczna przy
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu, „Zeszyty Społeczne”
7(1999), nr 7, s. 58-59.
17. Ornat ze scenami legendy o scaleniu zwłok św. Stanisława. Praca
tapisera François Glaize’a, „Roczniki Humanistyczne” 47(1999), z. 4, s.
267-274.
18. Pomniki ofiar zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Społeczne” 8(2000), nr 8,
s. 137-142.
19. Troska Stefana kardynała Wyszyńskiego o odbudowę i budowę świątyń,
„Zeszyty Społeczne” 9(2001), nr 9, s. 237-246.
20. Pałac Czartoryskich w Lublinie [w:] Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
Lublin 2001, s. 29-33.
21. Trybunał Koronny w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego”, 2001, nr 39-40, s. 2-7.
22. Mecenat Anny z Sanguszków Radziwiłłowej w kościołach i klasztorach
Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVIII wieku, „Zeszyty Społeczne” 10(
2002), nr 10, s. 211-218.
23. Zamek Lubelski, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego”, 2002, nr 44-45, s. 2-6.
24. Tapiserie z Bieździadki - manufaktury Aleksandra Romera czynnej w
latach ok. 1760- 1772, „Kresy Południowo-Wschodnie” 1(2003), z.1, s.
49-58.
25. Rola Radziwiłłów w stworzeniu pierwszych wytwórni tapiserii w
Rzeczpospolitej w XVIII wieku [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II, red.
R. Maliszewska, Lublin 2003, s. 211-234.
25. „Ewangeliści” i „Credo” - najwcześniejsze polskie serie tapiserii,
„Zeszyty Społeczne” 11(2003), nr 11, s. 201-209.
26. Pani z Białej - pierwsza w Rzeczypospolitej kobieta-przedsiębiorca,
"Ziemia Lubelska", 2003, nr 6(12), s. 25-27.
27. Plac Litewski, "Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego", 2003, nr 48-49, s. 2-7.
28. Wytwórnia tapiserii w Horochowie na Wołyniu, "Kresy
Południowo-Wschodnie" 2 (2004), z. 1, s. 139-142.
29. Dwory i pałace Lublina, "Biuletyn Informacyjny Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego", 2004, nr 52-53, s. 2
30. Złocone kurdybany we wnętrzach świeckich i sakralnych w Polsce,
"Zeszyty Społeczne" 12 (2004), nr 12, s. 177-184.
31. Goldledertapeten in Polen [w:] Ledertapeten. Bestande, Erhaltung und
Restaurierung. Staatliche Schlosser, Burgen und Garten Sachsen, Dresden
2004, s. 100-104.
32. Acupictura - "malarstwo igłą" w polskich średniowiecznych szatach
liturgicznych, "Zeszyty Społeczne" 13(2005), nr 13, s. 197-202.
33. Zabytki kultury żydowskiej w Lublinie, "Biuletyn Informacyjny
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego", 2005, nr 56-57, s. 2-8.
34. Liturgical Vestments by Franςois Glaize [w:] Crossroads of Costume
and Textiles in Poland. Papers from the International Conference of the
ICOM Costume Commitee at the National Museum in Cracow, September 28 -
October 4, 2003, Cracow 2005, s. 65-75.
35. Tang, uomo modesto ed artista di gran genio/T'ang, homme modeste et
artiste de genie [w:]T'ang Haywen. L'ultimo viaggio/Le dernier voyage
[katalog wystawy], Roma 2006, s. 19-20.
36. Krakowskie złotnictwo sakralne i świeckie w XVII wieku, „Zeszyty
Społeczne” 14(2006), nr 14, s. 135-141.
37. Najstarsze świątynie Lublina, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego”, 2006, nr 60-61, s. 2-8.
38. First Examples of Tapestries in Central-Eastern Europe and Their
Flemish Context. The Evangelists and Creed Series from the First Half of
the Seventeenh Century [w:] Liber Memorialis. Erik Duverger, Wetteren
2006, s. 1-15.
39. Radziwiłłowskie manufaktury tapiserii i projekty warsztatu Ksawerego
Dominika Heskiego, "Kresy Południowo-Wschodnie", ¾ (2005/2006), z. 1, s.
145-156.
40. Antependia wykonane z tapiserii, [w:] Twórcy i dzieła. Studia z
dziejów kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak i in., Lublin 2007,
s. 411-421.
41. Lubelskie złotnictwo sakralne i świeckie w XVII wieku, „Zeszyty
Społeczne” 15(2007), nr 15, s. 141-147.
42. Sztuka sakralna – potrzeba refleksji, „Przegląd Powszechny”, (2008)5,
s. 29-36.
43. Król Zygmunt III Waza – złotnik, jubiler, bursztynnik, „Zeszyty
Społeczne” 16 (2008), nr 16, s. 113-120.
44. Lubelskie złotnictwo w XVII i XVIII wieku, „Biuletyn Informacyjny
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, 2008, nr 68-69, s. 2-12.
45. Zabytkowe budowle wokół rynku we Lwowie, „Zeszyty Społeczne” 17(2009),
nr 17, s. 125-131.
46. Osiemnastowieczne tapiserie z przedstawieniem samotnego Jezusa na
krzyżu [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej. Księga Pamiątkowa
dedykowana Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. T. Bernatowicz i
in., Warszawa 2009, s. 511-514.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej:
1. Holandia - sztuka sakralna [w:] Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin
1993, szp. 1132- 1134.
2. Kolonialny styl [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, szp.
377-380.
3. Korea - sztuka [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, szp.
843-847.
4. Kuntze Tadeusz [w:] Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, szp.
234-235..
5. Kurdyban [w:] Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, szp. 245-246.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Rozprawa doktorska pt. Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki
importu wyrobów artystycznych, przygotowana pod opieką naukową Prof.
Tadeusza Chrzanowskiego, recenzowana przez Prof. Dr hab. Zdzisława
Żygulskiego jun. i Prof. dr hab. Jerzego Kowalczyka, stała się podstawą
do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych, nadanego w KUL, w
1990 roku; rozprawa uzyskała I nagrodę w XXXV Konkursie im. Ks. Prof. dr
Szczęsnego Dettloffa, przyznaną w 1990 roku przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ (pełnione funkcje)
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
Polska:
- Towarzystwo Naukowe KUL
- Lubelskie Towarzystwo Naukowe, od 2008 r. członek Zarządu Głównego
Zagranica:
- Francja: Centre International d'Etude des Textiles Anciens w Lyonie
- Wielka Brytania: The Attingham Society w Londynie

UDZIAŁ W REDAKCJACH CZASOPISM
- członek komitetu redakcyjnego rocznika Regionalnego Ośrodka Kultury
Edukacji i Nauki w Przemyślu „Kresy Południowo-Wschodnie”, od 2001 r.
- członek komitetu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych” KUL

INNA DZIAŁALNOŚĆ
- członek Rady Naukowej Regionalnego Ośrodka Kultury Edukacji i Nauki w
Przemyślu, od 1998 r.
- członek Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie, w
kadencjach 1999-2003 i 2004-2008; wiceprzewodnicząca rady w latach
2004-2008.
 

Opracował: Bartłomiej Gutowski   

Zmieniony ( 29.12.2009. )

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach