Katarzyna Chrudzimska-Uhera

litera: 
CH
tytuł / stopień naukowy: 
dr hab.

KONTAKT

k.uhera@uksw.edu.pl

doktor habilitowana nauk historycznych w dyscyplinie historia sztuki, adiunkt w Zakładzie Sztuki Współczesnej IHS UKSW

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Zainteresowania badawcze obejmują historię sztuki, krytyki i życia artystycznego schyłku XIX w.,  XX stulecia oraz współczesne wydarzenia artystyczne.

Zagadnienia szczegółowe:

1.    Rzeźba i rzeźbiarze działający w Polsce w 2 poł. XIX i w XX w.

2.    Ewolucja istoty i miejsca rzeźby w przestrzeni publicznej, wystawienniczej i prywatnej.

3.    Rzeźba plenerowa i pomnikowa w Polsce. Sztuka w przestrzeni publicznej.

4.    Narodowotwórcza i państwowotwórcza rola sztuki. Styl narodowy w XIX i XX w.: idea, odmiany, realizacje.

5.    Zakopane jako kolonia artystyczna (1878-1939), jej miejsce i rola w historii sztuki Polski i Europy Środkowej. Fakty, mity.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA, sekcja polska (członek komisji rewizyjnej)

- Stowarzyszenie Historyków Sztuki (członek komisji rewizyjnej przy Zarządzie Głównym)

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Link do Polskiej  BibliografiiNaukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1211864/Katarzyna_Chrudzimska-Uhera

Książki

- Stylizacje i modernizacje. O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 1879-1939, Wydawnictwo UKSW, Artfone, Warszawa 2013, ss. 380, il. 306. (Kliknij Link)

 

Informacje dotyczące dystrybucji i zakupu książki: k.uhera@uksw.edu.pl


- Jan Szczepkowski,Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia, [opracowanie, redakcja i komentarz], Milanówek 2010, ss. 128.

- Jan Szczepkowski (1878-1964). W służbie sztuce, w służbie ojczyźnie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2009, ss. 50, il.

- Jan Szczepkowski. Życie i twórczość, Milanówek 2008, ss. 296 [152 tekst + 144 część katalogowa], il. 356. [publikacja rozprawy doktorskiej; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego]

- Rzeżba w architekturze, red. K. Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, Warszawa 2008.

- Rocznik „Rzeźba Polska” t. XIII: Rzeźba w Polsce (1945- 2008), red. K.Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko 2008.

- Architektura Milanówka, wyd. I Milanówek 1998; wyd. II rozszerzone Milanówek 2002.


W druku:

- Metafizyczne istoty bez formy działania: o Auguście Zamoyskim; jego ojcu; dziwnej „przyjaźni” z Witkacym. Przyczynki do biografii rzeźbiarza. „Biuletyn Historii Sztuki“ 2012, nr 3-4.

- W oparach zakopianiny. Absurd jako koncept życia i twórczości „pokolenia synów”, w:Curiosità, czyli koncept osobliwy. WarszawaUKSW [2012].

- Rzeźba  w mieście. Pomiędzy polityką a estetyką. Wybrane zagadnienia z historii polskiej rzeźby pomnikowej i plenerowej w l. 1945-1980, IPN Szczecin [2012].

 

Artykuły w pracach zbiorowych

- Superbohater „świata jutra“, w:Wystawa nowojorska 1939. Materiały z sesji naukowekj Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 23-24 listopada 2009roku, red. Joanna M. Sosnowska, Warszawa 2012: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, s. 50-56.

- „Nad tchnienie”. Wystawa Sekcji  Rzeźby OW ZPAP, katalog wystawy rzeźby ZPAP, galeria DAP Warszawa, grudzień 2011.

- Akty i hybrydy. Obraz człowieka przełomu tysiącleci, w: Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 373-380.

- August Zamoyski w Zakopanem (1918-1927), w: W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej w Jabłoniu, Jabłoń 2011, s.73-88.

- Obiekt w przestrzeni. Pomniki i rzeźbiarskie realizacje Władysława Hasiora, w: Granice sztuki współczesnej – wokół twórczości Władysława Hasiora. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 9-11 grudnia 2010, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz 2011, s. 29-32.

- Tłum jest zawsze niewdzięczny. Miasto jako miejsce dla rzeźb, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 560-571.

- Międzynarodowe plenery rzeźbiarskie w Wyżnich Rużbachach na Słowacji, w: W kręgu sztuki Polskiej i grafiki europejskiej, red. Krystyna Moisan-Jabłońska, [rec.] Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s. 277-299.

- O dylematach Polaka, artysty, rzeźbiarza. Jan Szczepkowski – projektant cmentarzy I wojny w Galicji,  w: Materiały z konferencji Znaki Pamięci IV – w 95 rocznicę Bitwy Gorlickiej, Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE, Gorlice 2011, s. 45-56

- [z: Edyta Jurewicz, Ewa Słaby], Andezyt pieniński i Jana Szczepkowskiego dekoracja ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, „Przegląd Geologiczny“, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa, tom 59 Nr 7 9lipiec) 2011, s. 505-509.

- Oswajanie świata. O zoomorficznych rzeźbach Anny Kamieńskiej-Łapińskiej, w: Kobiety i sztuka około 1960, red. Ewa Toniak, [rec.] wyd. Neriton, Warszawa 2010,s. 59-65.

- Pochwała życia. O kilku rzeźbach Ryszarda Wojciechowskiego, w: Homo creator et recepror artium, Księga pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red M. Wrześniak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 351-361

- Niepewna przyszłość. Rzeźby Patricii Piccinini, „Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne“, 2010, nr 5, s. 62 – 67.

- Na ludową nutę/ ín notā folcloricā, w:Polska i Rumunia w okresie międzywojennym/ Polonia si Romānia ín perioada interbelicā, koncepcja wydawnicza Tomasz Ogiński, Ambasada RP w Bukareszcie 2009, s. 42-43.

- Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX wieku, w: Rzeźba w architekturze, red. K. Chrudzimska-Uhera, B. Gutowski, Warszawa 2008, s. 143-156.

- Kamienne Piekło. Projekty Mirosława Nizio upamiętniające miejsca kaźni i zagłady: były niemiecki obóz koncentracyjny w Gross Rosen oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie w: Rocznik „Rzeźba Polska” t. XIII: Rzeźba w Polsce (1945- 2008), red. B. Gutowski, K. Chrudzimska-Uhera, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko 2008, s. 115-120.

- Paryskie zwycięstwo Jana Szczepkowskiego?, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku, red. Joanna Sosnowska, Warszawa 2007, s. 153-157.

- Krótki szkic na temat realizmu. O obrazie śmierci na przykładzie wybranych zjawisk w polskiej sztuce lat 90., „Pokaz” 2007 (IV kwartał), nr 39, s. 21-22.

- Rzeźba ołtarzowa Jana Szczepkowskiego, w: W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych, red. Katarzyna Nowakowska-Sito, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, s. 91-109.

- Sztuka sakralna nie może krzyczeć. O twórczości plastycznej księdza Tadeusza Furdyny, w: Ujrzeć słowo. Ks. Tadeusz Furdyna sdb. Jubileuszowa wystawa twórczości z okazji czterdziestolecia pracy artystycznej, Stacja Nowa Gdynia, Zgierz grudzień 2006, [katalog];  

- Między tradycją a nowoczesnością. Rzeźba sepulkralna Jana Szczepkowskiego w okresie 1905-1922, w: Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo, rzeźba, grafika, krytyka artystyczna, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, materiały z konferencji naukowej Toruń 21-23 września 2005, Toruń 2006, s.117-120.

- Działalność pedagogiczna Jana Szczepkowskiego, w: Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje - teoria - praktyka. Materiały LIII ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 14-16 października 2004, pod red. Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 223-230;

- Twórczość Jana Szczepkowskiego (1878-1964) w latach 1914-1945. Między stylem swojskim, Paryżem i Italią, w: Prolegomena. Materiały Spotkania Doktorantów Historii Sztuki Kraków, 13-15 października 2003 , Kraków 2005, s. 147-153;

- Małżeństwo z rozsądku? - czyli o artystycznych dylematach i kompromisach w czasach władzy ludowej, w oparciu o działalność społeczną, wypowiedzi i projekty rzeźbiarskie Jana Szczepkowskiego z lat 1945 - 1964, „Saeculum Christianum” 10 (2003) nr 2, s. 146-164;

- Austriackie cmentarze I Wojny światowej w Galicji autorstwa Jana Szczepkowskiego, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2001, z. 3, s. 239 - 251.

- Kilka słów o malarstwie Jerzego Nowosielskiego, „Konteksty” 1996, nr 3 - 4, s. 12 - 16;

- Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego, „Konteksty” 1996, nr 3 - 4, s. 17 - 23;

- Speculum mundi - motyw lustra w twórczości Jerzego Nowosielskiego, „Konteksty” 1996, nr 3 - 4, s. 23 - 25;


Recenzje

- Milanówek w dokumencie i fotografii, „Biuletyn Miasta Milanówka“ 2008, nr 9, s. 5-6.

- 19 recenzji na łamach „Nowych Książek” w latach 1994-1996.

 

Inne

- Autorstwo scenariusza wystawy i tekstu katalogu wystawy: Jan Szczepkowski (1878-1964) w służbie sztuce, w służbie ojczyźnie, Muzeum Niepodległości w Warszawie 11 XI 2009 – 21 II 2010.

- Merytoryczne opracowanie zespołu rzeźb Jana Szczepkowskiego w willi „Waleria” z uwzględnieniem wartości poszczególnych obiektów dla planowanej ekspozycji muzealnej, Warszawa 2008, msps.

- Rzeźby na terenie osiedli mieszkaniowych Warszawa Praga Płd. Inwentaryzacja, Warszawa 2007, msps.

- hasła encyklopedyczne w: Encyklopedia Katolicka KUL.

- Szczepkowski Jan, hasło w: Polski Słownik Biograficzny


Wystąpienia naukowe i dyskusje

- Rzeźby Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, V ogólnopolska sesja naukowa Polska art déco. Rzeźba i płaskorzeźba, 22-23 kwietnia 2013, Muzeum Mazowieckie w Płocku

- W oparach zakopianiny. Absurd jako koncept życia i twórczości „pokolenia synów”, konferencja: Curiosità, czyli koncept osobliwy, UKSW 3-4 XI 2011.

- Miejsce rzeźby, wystąpienie podczas konferencji Miejsce rzeźby w przestrzeni publicznej towarzyszącej wystawie Okręgu Warszawskiego ZPAPObsesja czy fascynacja, Sekcja rzeźby OW ZPAP, 15 grudnia 2010, Dom Artysty Plastyka, Warszawa ul. Mazowiecka 11a.

- Obiekt w przestrzeni. Pomniki i rzeźbiarskie realizacje plenerowe Władysława Hasiora, ogólnopolska konferencja naukowa Wokół Sztuki Władysława Hasiora, Nowy Sącz 9-11 grudnia 2010.

- Muzeum Jana Szczepkowskiego w Milanówku. Historia – teraźniejszość – przyszłość, konferencja Przyjaciele Augusta Zamoyskiego, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Jabłoń 15 maja 2010;

- O dylematach Polaka, artysty, rzeźbiarza. Jan Szczepkowski – projektant cmentarzy I wojny w Galicji,  konferencja Znaki Pamięci IV – w 95 rocznicę Bitwy Gorlickiej, 1 maja 2010 Gorlice, Dom polsko-słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Gorlicach CRUX GALICIAE;

- Rzeźba jako narzędzie kształtowania tożsamości przestrzeni miejskich – na przykładzie „współpracy“ władzy z rzeźbiarzami po 1945 r., konferencja:  Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej, IPN oddz. w Szczecinie, SARP oddz. w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 19–21 maja 2010;

- Superbohater „świata jutra“, konferencja naukowa:Międzynarodowa wystawa “Świat Jutra”, Nowy Jork 1939, Warszawa Instytut Sztuki PAN, 23-24 listopada 2009.

- Szpetny człowiek- między aktem a hybrydą. Rzeźbiarski obraz człowieka przełomu tysiącleci, III Konferencja Naukowa Sztuki Nowoczesnej w Toruniu:Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, CSW „Znaki Czasu“ Toruń 26-28 listopada 2009.

- Kamienne Piekło. Projekty Mirosława Nizio upamiętniające miejsca kaźni i zagłady: były niemiecki obóz koncentracyjny w Gross Rosen oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, międzynarodowa konferencja naukowa IHS UKSW i CRP Orońsko Rzeźba w Polsce (1945- 2008), 10-11 października 2008.

- Opis dzieła rzeźbiarskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 12 stycznia 2008 – Zespół Szkół Plastycznych w Warszawie.

- Schemat analizy formalnej dzieła rzeźbiarskiego, Dni Kultury Nowożytnej 04- 05 marca 2008 – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

- Oswajanie świata. O zoomorficznych rzeźbach Anny Kamieńskiej-Łapińskiej, sesja naukowa „Kobiety i sztuka ok. 1960“, Warszawa Gal. Zachęta, 4 grudnia 2007.

- Muzeum Jana Szczepkowskiego w Milanówku – przeszłość i przyszłość, wystąpienie podczas konferencji: Dom, Ogród, Miasto styl życia na XXI wiek, w ramach programu Festiwalu Otwarte Ogrody towarzyszącego Europejskim Dniom Dziedzictwa, Podkowa Leśna-Brwinów-Milanówek 13 IX 2007 r.

- Hansen, Kozakiewicz, Rajkowska – trzy drogi poszukiwania tożsamości miasta, głos w dyskusji panelowej Warszawa - tożsamość i przyszłość, Warszawa 27 IV 2007 r.

- Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX wieku, międzynarodowa sesja naukowa organizowana przez od. wwski SHS i IHS UKSW: Rzeźba w architekturze, Warszawa 22-23 II 2007.

- Modernizm i styl narodowy w architekturze polskiej, wprowadzeniepodczas forum dyskusyjnego Modernizm i styl narodowy - dwie tradycje w architekturze Milanówka, TONZ Milanówek 25 IV 2006.

- Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa na osiedlach prawobrzeżnej Warszawy, głos w dyskusji panelowej Przestrzeń osobista - pręstrzeń społeczna, Politechnika Warszawska 2 XII 2005 r.

- Paryskie zwycięstwo Jana Szczepkowskiego?, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Osiemdziesiąta rocznica Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu 1925 roku, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 16-17 XI 2005 r.

- Między tradycją a nowoczesnością. Rzeźba sepulkralna Jana Szczepkowskiego w okresie 1905-1922, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej sesji naukowej Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo, rzeźba, grafika, krytyka artystyczna, Toruń 21-23 września 2005.

- Działalność pedagogiczna Jana Szczepkowskiego, referat wygłoszony podczas LIII ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków SztukiPolskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje - teoria - praktyka, Warszawa 14-16 października 2004.

- Twórczość Jana Szczepkowskiego (1878-1964) w latach 1914-1945. Między stylem swojskim, Paryżem i Italią, referat wygłoszony podczas Spotkania Doktorantów Historii Sztuki Kraków, 13-15 października 2003.

- Obrazy świętych we współczesnej plastyce polskiej. Uwag kilka o ikonografii sztuki naszych czasów, referat wygłoszony podczas sesji naukowej zorganizowanej przez wydz. Teologiczny UKSW dn. 10 IV 2002.

- Rzeźba ołtarzowa Jana Szczepkowskiego, referat wygłoszony podczas sesji naukowej W kręgu Rytmu. Sztuka polska między wojnami w Muzeum Narodowym w Warszawie dn. 19 VI 2001.

- Superbohater „świata jutra“, konferencja naukowa: Międzynarodowa wystawa “Świat Jutra”, Nowy Jork 1939, Warszawa Instytut Sztuki PAN, 23-24 listopada 2009.

- Szpetny człowiek- między aktem a hybrydą. Rzeźbiarski obraz człowieka przełomu tysiącleci, III Konferencja Naukowa Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, CSW „Znaki Czasu“ Toruń 26-28 listopada 2009.
 

Inne

- Konferencja ekspertów ds. podstaw programowych szkolnictwa plastycznego, Warszawa-Miętne 1-3 marca 2013, 12-14 kwietnia 2013.


Organizacja konferencji

- Rzeźba w Polsce (1945- 2008),Orońsko 10-11 października 2008 [z dr. Bartłomiejem Gutowskim] IHS UKSW i CRP; 

- Rzeźba w architekturze, Warszawa 22-23 lutego 2007. [z dr Bartłomiejem Gutowskim] IHS UKSW i odział w-wski SHS:

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach