Waldemar Deluga

litera: 
D
tytuł / stopień naukowy: 
prof. dr hab.

 

PROF. DR HAB. WALDEMAR DELUGA

Historyk sztuki, absolwent KUL, były kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie oraz wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, autor wielu publikacji z zakresu sztuki chrześcijańskiej w Europie Środkowej, na Bałkanach i Bliskim Wschodzie, w tym w prestiżowym czasopiśmie Print Quarterly. Badania naukowe obejmują przede historię grafiki. Prowadzi prace inwentaryzacyjne grafiki polskiej w kolekcji British Museum w ramach programu Poza Krajem. Wydawca Series Byzantina oraz przewodniczący rady naukowej Art of the Orient.

 

Wykaz publikacji

KSIĄŻKI

  1. Grafika z kręgu Cerkwi prawosławnej i Kościoła greckokatolickiego. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Chełmie, Chełm 1993
  2. Mistrzowie grafiki niderlandzkiej XV i XVI wieku. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Chełmie, Chełm 1995.
  3. Sztuka iluminacji i grafiki cerkiewnej. Katalog wystawy, Biblioteka Narodowa październik- listopad, Warszawa 1996. (wspólnie z Andrzejem Kaszlejem)
  4. Sztuka i liturgia Kościoła greckokatolickiego w 400. RocznicęUnii Brzeskiej. Katalog Wystawy, Chełm, Zamość 1996 (wspólnie z Krystyną Mart i Piotrem Kondraciukiem).
  5. Einblattdrucke aus dem 15. Jahrhundert in der Nationalbibliothek in Prag, Prag 2000.
  6. Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000.

7.  Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej, Kraków 2003.

8.  Katalog XV- wiecznych rycin z kolekcji polskich, Kraków 2005 (redakcja, wstęp i opracowanie części haseł)

9.  Panagiotafitika. Greckie ikony i grafika cerkiewna, Kraków 2008.

10. Ars Armeniaca. Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich, Zamość 2010 (redakcja naukowa, wstęp i opracowanie części haseł): http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2012/1927/

 

PUBLIKACJE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 

1.  Ryciny Heinricha Aldegrevera z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. CD Rom, Warszawa 1999 (wspólnie z Piotrem Kopszakiem). Publikacja zamieszczona jest również na stronie internetowej: http://www.ddg.com.pl./aldegrever

2.  Balcan Elements in Orthodox Church Painting of the Post-Byzantine Period in Central Europe,Vostochnoevropejski Archeologicheskij Zhurnal, Kiev 2001: http://www.archaeology.kiev.ua

3.  Ikona Matki Boskiej Chełmskiej. Głos w dyskusji badaczy polskich i ukraińskich, Vostochnoevropejski Archeologicheskij Zhurnal, Kiev 2002: http://www.archaeology.kiev.ua/journal/040702/deluga.html

4.  Sources latines de la gravure orthodox du XVIeme et XVIIeme siecles, Prague 2001: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001142/

5.  Polish-Ukrainian Research of the post-byzantine Art in 19th and 20th Century, [w:] Niš and Byzantium. Third Symposium Niš, 3-5 June 2004, Niš 2005, s.489-501.http:/news.nis.org.yu/doc/zbornik/pocetna.htm

6.  Icone Notre Dame de Chełm, London 2006: http://www.byzantinecongress.org.uk/comms/Deluga_paper.pdf

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NOTOWANYCH NA LIŚCIE FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ

 

1.  Netherlandish Sixteenth-Century Prints in Poland, Print Quarterly, t. IX, London 1992, nr 3, s. 285-287.

2.  The Influence of Prints on Paiting in Eastern Europe, Print Quarterly, t. X, London 1993, nr 3, s. 219-231.

3.  15th Century Prints in Polish Collection, Print Quarterly, t. XII, London 1995, s. 30-40.

4.  Prints for a Monastery in Kiev, Print Quarterly, t. XIII, London 1996, nr 1, s. 10-19.

5.  An early Woodcuts in Prague, Print Quarterly, t. XIV, London 1997, nr 2, s. 188-190.

6.  Views of the Sinai from Leopolis, Print Quarterly, t. XIV, London 1997, nr 4, s. 381-393

7.  Gravures et vues de Jérusalem dans le „Proskynetarions” grecs et leurs copies serbes et russes du XVIIIeme siècle, Jewish Art (=The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art.), t. XXIV, Jerusalem 1997/1998, s. 370-377.

8.  Fifteenth-century Prints in Czech Collections, Print Quarterly, t. XVI, London 1999, nr 2, s. 148-158.

9.  A Matham „Virgin” in Kiev, Print Quarterly, t. XVII, London 2000, nr 3, s. 284-287.

10.  Pennell and Poland, Print Quarterly, t. XVIII, London 2001, nr 2, s. 79-80.

11.  Greek Church Prints, Print Quarterly, t. XIX, London 2002, nr 2, s. 123-135.

12.  Jewish Amulets, Print Quarterly, t. XX, London 2003, nr 4, s. 269-273.

13.  Prints form the Pochayv Monastery, Print Quarterly, t. XXI, London 2004, nr 3, s. 282-289.

14.  Paper Icons by Nikodem Zubrzycki, Print Quarterly, t. XXIII, London 2006, nr 2, s. 182-185.

15.  Byzantine Art in Kiev in the Chromolitographs of Lemercier, Print Quarterly, t. XXIV, London 2007, nr 2, s. 115-126.

16.  Oriental Portraits of Aegidius Sadeler, Print Quarterly, t. XXV, London 2008, nr 4, s. 424-426.

17.  Dutch rabbinic Portraits, Print Quarterly, t. XXVII, London 2010, nr 4, s. 396-400.

18.  Polish Collectors of the Nineteenth and Twentieth Centuries, Print Quarterly, t. XXIX, London 2012, nr 1, s. 88-91

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

 

19.  Fresk św. Epifaniusza z Katedry w Faras, Zeszyty Teologiczno-Kanoniczne, t. XXXIII, Lublin 1986, nr 4, s. 267-274.

20.  Königsberg in der Photographie, Quellen zur Bau und Kunstgeschichte, Nordost-Archiv. Zeitschrift für Kulturgeschichte und Landeskunde, t. XCVIII, Lüneburg 1990, s. 71-86.

21.  Quelques remarques sur les oeuvres de Corneille et France Floris en Poméranie, Revue des archéologues et historiens d’art. de Louvain, t. XXIII, Louvain la Neuve 1990, s. 101-106.

22.  Die Residenz der hessischen Fürsten in Fischbach, Der Gemeinsame Weg, t. LXIII, Bonn 1990, s. 17-20

23.  Les prazdniki en tant qu’elements de l’iconostase, [w:] XVIII Congres International des Etudes Byzantines, t. I, Moscou 1991, s. 291.

24.  Neue Forschungen über die künstlerische Entwicklung der Stadt Königsberg. Forschungsbedürfnisse und -forderungen, Folia Fromborciensia. Pismo Fundacji im. Mikołaja Kopenika, t. I, Frombork 1992, s. 80-92

25.  Schlesische Geschichte der hessischen Fürsten- Archivmaterialien aus dem 19. Jh. In der polnischen Sammlungen, Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde, t. XCVII, Kassel 1992, s. 127-135.

26.  La peinture de l’Amerique du Sud de l’époque coloniale et de l’Europe de l’est dans XVIIe et XVIIIe siecles: études de comparaison des milieux artistiques, Anales del Instituto de Investigationes Estéticas, t. LXIII, Mexico 1992, s. 173-176.

27.  Królewiec w dawnej fotografii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn 1993, nr 1, s. 95-100.

28.  Das Künstlerische Mäzenat der Pietscherskaja Lawra im Kiev des 17. Jahrhunderts, Revue des études sud-est européennes, t. XXXI, Bucuresti 1993, nr 12-2, s. 105-114.

29.  W kręgu Kościoła wschodniego- metoda porównawcza w studiach nad rytownictwem i malarstwem XVI i XVII wieku, Polska Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. II, Przemyœl 1993, s. 327-333.

30.  Les portraits de la Famille Movila du XVII s., Revue roumane d’histoire de l’art, t. XXXI, Bucuresti 1994, s. 73-85.

31.  Kijowskie druki emblematyczne XVII i XVIII wiecznych wydań polsko- i łacińskojęzycznych, Mediaevalia ucrainica. Mentalnist’ ta istorija idej, t. II, Kijów 1994, s. 69-97.

32.  Les gravures orthodoxes et greco-catholiques du XVIIème et XVIIIème siècles, Revue des études slaves, t. LXVI, Paris 1994, nr 2, s. 267-284.

33.  Fiłozofskije tezisi Akademii w Kijewie w XVII i XVIII wiekie, Filiewskije cztenija. Materiały trietiej naucznoj konferencji po probliemam russkoj kultury wtoroj polowiny XVII- naczała XVIII wiekow 8-11 ijulia 1993, t. V, Moskwa 1994, s. 22-30.

34.  Stiche aus dem 15. Jh. Aus der Sammlung von Adalbet von Lanna, Miscelanea oddělení rukopisů a starých tisků, t. XI, Praha 1994, p. 69-108.

35.  Gipomenes Sarmacki- emblematiczeskije kompozicii w czest Jana Obidowskogo, [w:] Filiewskije cztenija. Tezisi czetwertoj mieżdunarodnoj naucznoj konfierencii po probliemam russkoj chudożestwiennoj kultury wtoroj połowiny XVII- pierwoj połowiny XVIII wieka. 16-19 maja 1995 goda, Moskwa 1995, s. 25-27.

36.  Architektoniczni dekoracjii na korunowannia czudotwornoji ikony Bedycziwśkoji Bohorodyci, [w:] Bohorodycia i ukrajinśka kultura. Tezy dopowidej i powidomleń Miżnarodnoji naukowoji konferenciji 14-15 hrudnia 1995 r., Lwiw 1995, s. 19-20.

37.  Publications en langues polonaise et latine a Kiev au XVIIeme siècle, Solanus, t. X, London 1995, s. 30-48.

38.  Etudes comparatives de la peinture postbyzantine en Europe Centrale, Byzantinoslavica, t. LVI, Praha 1995, nr 2, s. 33-46.

39.  Die Holzschnitte im Kleinen Raisebüchlein und ihre deutschen und bömischen Prototypen, Hermeneia. Zeitschrift für ostkirchliche Kunst, t. XI, Bohum 1995, nr 4, s. 206-213.

40.  Mołdawśko-wołoski elementy w cerkownych rozpysach Kyjewa za czasiw Petra Mohyły, [w:] Petro Mohyła i suczasnist’ (do 400-riczczia wid dnia narodżennia). Kyjiw 1996, s. 34-36.

41.  Prints by Balthasar van den Bos from the collection of Albrecht von Saebisch, Delineavit et Sculpsit. Tijdschrift voor Nederlandse prenten- en tekenkunst tot omstreeks 1850, t. XVII, Leiden 1997, s. 1-6.

42.  Proskynetarion wiedeński. Ilustracje greckiego przewodnika dla pielgrzymów do Jerozolimy z 1749 roku, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej, Warszawa 1997, s. 277-285.

43.  The influence of duch Graphic Archetypes on Icon in the Ukraine, 1600- 1750, Revue des études sud-est européennes, t. XXXIV, Bucarest 1996, nr 1-2, s. 5-26.

44.  Un triptyque italo-crétois des collections du Musée National de Varsovie, Bulletin du Musée National de Varsovie, t. XXXVI, Varsovie 1996, nr 3-4, s. 14-33.

45.  Źródła i inspiracje ilustracji drzeworytniczych do wydań Franciszka Skoryny, 480 let Běloruského knihtisku. Materiály z konference v pražkém Klementinum 5. 9. 1997, Praha 1997, s. 15-19.

46.  Mont Athos dans les gravures balcaniques des XVIIIe et XIXe siècles, Balcan Studies, t. XXXVIII, Thessaloniki 1997, nr 2, s. 239-251.

47.  Z pogranicza sztuki i literatury- XVII wieczne ulotki z kręgu Ławry Peczerskiej, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. VI-VII, Warszawa 1998, s. 70-76.

48.  Przemiany w ikonografii Kościoła greckokatolickiego w XVIII wieku, [w:] Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996, red. S. Alexandrowicz, T. Kempa, Toruń 1998, s. 147-155.

49.  Nikodema Zubrzyckiego graficzne widoki monasteru św. Katarzyny na Synaju, [w:] Prosfonema. Istoryczni ta fiłołohiczni rozwidki, priswiaczeni 60-riczczjiu akademika Jarosława Isajewycza (=Ukrajina: kulturna spadszczyna, nacional’na swidomist’, derżawnist’, t. V), Lwiw 1998, s. 211-218.

50.  Hraficzni wzirci ukrajinśkomu ikonopysi XVII-XVIII stolit’, [w:] Zapysky Naukowoho Towarystwa imieni T. Szewczenka, t. CCXXXVI Lwiw 1998, s. 117-126.

51.  Pokrov- gravure orthodoxe du Musée National de Varsovie, Bulletin du Musée National de Varsovie, t. XXXIX, Varsovie 1998, nr 4, s. 16-22.

52.  Byzance après Byzance. Upadek czy nowa epoka w sztuce chrześcijańskiego Wschodu, [w:] Ars Longa. Prace dedykowane pamięci Profesora Jana Białostockiego. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1998, Warszawa 1999, s. 187-200.

53.  L’évolution de l'iconographie dans l'eglise greco-catholique au XVIIIe siècle a la lumiere des sources ecrites, Revue des études slaves, t. LXXI, Paris 1999, nr 2, s. 225-242.

54.  Bilia dżereł ukrajinśkoji emblematyky 17 stolitija, [w:] Ukrajinśka biohrafistyka. Zbirnyk naukowych prać, t. II, Kyjiw 1999, s. 212-221.

55.  Śląskie kolekcje grafiki średniowiecznej, [w:] Z dziejów rysunku i grafiki na Sląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych, Wrocław 1999, s. 153-166.

56.  Krynicy i inspiracyi ksilahraficznych ilustracyj da wydannia u Francyska Skaryny, Kantakty i dyjałohi, Minsk 2000, nr 3(51), s. 3-7.

57.  Ikonohrafija Iwana Mazepy w tworczosti kyjewo-peczerskich hraweriw na złami XVIII-XVIII st. (na materiałach polskych zbirok), Mohylanśki czytania. Materiały szczoricznoji naukowoji konferenciji, Kyjiw 2000, s. 65-75.

58.  Między Norymbergą a Lwowem. Grafika nośnikiem przemian ikonograficznych w Europie Wschodniej, [w:] Sztuka a dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Wrocław, listopad 1999, Warszawa 2000, s. 389-397.

59.  Zobrażennia Bohorodyci u hrafici kyjewo-peczerskich majstriw na złami XVII-XVIII stolit’, Mohylanśki czytania. Zbirnyk naukowych prac’. Kyjewo-Peczerska ławra w konteksti switowoji istoriji, Kyjiw 2001, s. 88-99.

60.  Prawasłaunaja teałahicznaja dumka Bialikaha Kniastwa Litouskaha XVII st. u tahaczasnych drukawanych litaraturnych krynicach, Kantakty i dyjałohi, Minsk 2001, nr 9-10(68-69), s. 13-21.

61.  „Ikona karpacka”- spór o terminologię współczesnej historii sztuki, Ukrajinśkyj Humanitarnyj Ohlad, t. V, Kyjiw 2001, s. 233-242.

62.  Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: głos w dyskusji badaczy polskich i ukraińskich, Ukrajinśkyj Humanitarnyj Ohlad, t.VII, Kyjiw 2002, s. 116-131.

63.  Dabrawiesce z „Małoj padarażnaj kniżki” Franciska Skaryny, Kantakty i dyjałohi, Minsk 2002, nr 9 (81), s. 19-20.

64.  Introduction, Series Byzantina, t. I, Warsaw 2003, s. 7-10 (wspólnie z M. Krukiem).

65.  Nikodema Zubrzyckiego graficzne wyobrażenie Chrystusa Pantokratora, [w:] Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków 2003, s. 179-183.

66.  Wymienność wzorów artystycznych w grafice łacińskiej, żydowskiej i prawosławnej, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin, 24-26 września 2002 r., Lublin 2003, s. 518-523.

67.  Ukraińskie ikonostasy w dawnej Rzeczypospolitej. Dokumentacja naukowa Jarosława Bohdana Konstantynowicza, [w:] Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, red. K. Mart, t. I, Chełm 2003, s. 212-225.

68.  Studies on the Orthodox Painting in Central Europe (Part I), Arte Christiana, t. XCI (818), Milano 2003, s. 355-366.

69.  Studies on the Orthodox Painting in Central Europe (Part II), Arte Christiana, t. XCI (819), Milano 2003, s. 437-446.

70.  Prawosławna myśl teologiczna w Rzeczypospolitej w świetle siedemnastowiecznych drukowanych źródeł literatury piśmienniczej, Przegląd Wschodni, t. VIII, Warszawa 2003, nr 4 (32), s. 871-895.

71.  Wstęp, Series Byzantina, t. II, Warsaw 2004, s. 7-8

72.  Eighteenth Century Graphik art. from Greek-Catholic Church Sphere, Arte Christiana, t. XCII (823), Milano 2004, s. 267-278.

73.  Introduction, Series Byzantina, t. III, Warsaw 2005, s. 7-8.

74.  Polish-Ukrainian Research of the post-byzantine Art in 19th and 20th Century, [w:] Niš and Byzantium. Third Symposium Niš, 3-5 June 2004, Niš 2005, s. 489-501.

75.  Proskynetaria, Inventory, Series Byzantina, t. III, Warszawa 2005, s. 25-31 (wspólnie z Matem Immerzeel i Magdaleną Łaptaś).

76.  Les Proskynetarions graveés du XVIIIe et XIXe siecles, Series Byzantina, t. III, Warszawa 2005, s. 53-61.

77.  Twórczość graficzna Nikodema Zubrzyckiego,[w:]Ukrajina XVII stolittja, suspilstwo, fiłosofija, kultura, Kyjiw 2005, s. 539-544.

78.  Ukrainian orthodox Iconostases from the Polish-Lithuanian Commonwealth, Arte Christiana, t. XCIII, (831), Milano 2005, s. 443-454.

79.  Zbiory cerkiewne w ukraińskich muzeach lwowskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie, red. S. Batruch, R. Zilinko, Lublin 2005, s. 99-105.

80.  Introduction, Series Byzantina, t. IV, Warsaw 2006, s. 7-8.

81.  Malarstwo ikonowe na Rusi Koronnej w XV i XVI w., [w:] The Ortodox Church in the Balcans and Polans. Connections and Common Tradition, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007, s. 263-276.

82.  Wstęp, Series Byzantina, t. V, Warszawa 2007, s. 7-9 (wspólnie z M. Janochą).

83.  Badania nad sztuką Ormian w Polsce, Ikonotheka, t. XXI, Warszawa 2008, s. 203-210.

84.  Ukraińskie graficzne wyobrażenia cudownych ikon Maryjnych z XVII i XVIII wieku, [w:] Hetman Iwan Mazepa: postaw, otoczenja, epocha , Kyjiw 2008 s. 312- 335.

85.  Sztuka ukraińska przełomu XVII i XVIII wieku w świetle ówczesnych dyskusji teologicznych, [w:] Poznanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze, Lublin 2008, s. 93-112.

86.  Mecenat artystyczny Greków etnicznych we Lwowie w XVI i XVII wieku, [w] Eikon staroobrzedowy, Szamotuły 2008, s. 201-214.

87.  Introduction, Series Byzantina, t. VI, Warsaw 2008, s. 7-8.

88.  Ikona Matki Boskiej Chełmskiej- palladium Rzeczypospolitej, [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Pamięci Romualda Biskupskiego, Kraków 2009, s. 69-86.

89.  Grafika cerkiewna w monasterach świętej Góry Athos, [w:] Świeta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu, Gniezno 2009, s. 296-303.

90.  Badania nad sztuką Ormian w Polsce, Ikonotheka, t. XXI, Warszawa 2009, s. 213-210.

91.  Introduction, Series Byzantina, t. VII, s. 7-9.

92.  Zbiory cerkiewne w muzeach lwowskich na przełomie XIX i XX wieku, Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur, t. VI, Olsztyn 2010, s. 73-82.

93.  Czeska grafika średniowieczna w zbiorach między Pragą, Ołomuńcem a Wrocławiem, [w:] Homo Creator et Receptor Artium. Księga Pamiętowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, Warszawa 2010, s. 129-136.

94.  Hebrajskie inskrypcje i hebrajskie zapisy imienia Jezus w sztuce – wybrane przykłady, [w:]Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy twórczej, Warszawa 2011, s. 368-377.

95.  Introduction, Series Byzantina, t. IX, Warsaw 2011, s. 7-10.

96.  A Note on Hebrew Script in Christian Art. Between Wrocław and L’viv, Ars Judaica, t. VIII, Ramat-Gan 2012, s. 23-30 (wspólnie z Iwoną Brzewską)

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach