Agnieszka Skrodzka

litera: 
S
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

 

KONTAKT

a.skrodzka@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Absolwentka historii sztuki i politologii na UKSW oraz studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN. Od 2014 r. doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki. W swoich badaniach naukowych skupia się na szeroko pojętym zagadnieniu treści dzieła sztuki. Zainteresowania koncentruje szczególnie wokół nowożytnej ikonografii władzy, sztuki czasów Stanisława Augusta, portretu, a także sztuki funeralnej.

 

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

Academia.edu 

NUKAT

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Monografie

 1. Udręki majestatu. Polscy "królowie nieszczęśliwi" w ikonografii nowożytnej, Warszawa 2018,
  więcej informacji  

Artykuły 

 1. Nagrobki osobistości z końca XVIII i 1. połowy XIX stulecia na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie, „Rocznik Historii Sztukiˮ, 2017, t. XLII, s. 173-191.
 2. Królewicz jezuitą, król opatem. Wątek „zakonnyˮ w ikonografii Jana Kazimierza, „Folia Historica Cracoviensiaˮ, 2016, t. 22, s. 437-450.
 3. Portret Jana Kazimierza pędzla Daniela Schultza. Prezent królewski dla warszawskich kamedułów, w: Kameduli w Warszawie – 1641-2016, red. K. Guttmejer, A.S. Czyż, Warszawa 2016, s. 399-406.
 4. Kilka słów o porwaniu Stanisława Augusta (w sprawie polskiego tłumaczenia Pamiętników” króla), „Biuletyn Historii Sztukiˮ, 2015, r. LXXVII, nr 3, s. 563-565.
 5. Tablica kommemoracyjna Jana Kazimierza z pokamedulskiego kościoła na warszawskich Bielanach – pamiątka dewocji ostatniego Wazy na polskim tronie, w: Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. A.S. Czyż, K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, s. 100-109.
 6. Stanisław August – rex infelix. Ikonografia z okresu panowania, [w:] Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013, s. 429-444.
 7. Zjawiskomanipulacji w polskim portrecie nowożytnym. Wstęp do badań. Wybrane przykłady, w: Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, materiały z sesji naukowej, red. J. Olko, Warszawa 2012 („Spotkania Dawnych Kultur”, red. J. Axer, J. Olko), s. 209-218.
 8. Polskie nagrobki dziecięce z XIX i początku XX wieku na cmentarzach powiatu czortkowskiego, „Artifex. Pismo Studentów i Doktorantów Historii Sztuki UKSWˮ, 2011, nr 13, s. 78-82.
 9. Portret Ludwiki Karoliny z Radziwiłłów. Symbolika atrybutów a datowanie wizerunku, „Studia Wilanowskie”, 2010, t. XVII, s. 87-98.
 10. Kościół pw. Ducha Świętego w Nowych Tychach. Symbolika architektury, wnętrza i wyposażenia (poziom górny), „Artifex. Pismo Studentów i Doktorantów Historii Sztuki UKSW”, 2009, nr 11, s. 32-39.
 11. Virtutis invidia comes, czyli o Rotundzie w Łazienkach Królewskich, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2009, r. LXXI, nr 1-2, s. 87-112.
 12. Jezuickie theatrum ceremoniale, czyli o tańcu liturgicznym i jego wymiarze artystycznym w Polsce epoki nowożytnej (z rozważań nad genezą lwowskiej rzeźby rokokowej), w: Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, materiały z sesji naukowej, red. J. Olko, Warszawa 2008 („Spotkania Dawnych Kultur”, red. J. Axer, J. Olko), s. 45-53.
 13. Portret Stanisława Augusta z klepsydrą. Uwagi o metodzie oraz najważniejsze ustalenia, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, [2008], nr 10, s. 21-24.
 14. Wizerunek króla nieszczęśliwego – portret Stanisława Augusta z klepsydrą, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2007, t. LXIX, nr 3-4, s. 203-247.
 15. (współautorstwo) Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, Warszawa 2007 (wraz z A.S. Czyż, B. Gutowskim, K. Vyšata i A. Zdzieborską, w ramach Serii C „Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju”, red. R. Brykowski). Artykuły: Kolędziany, s. 258-275; Kosów, s. 276-301; Muchawka, s. 302-306; Nagórzanka, s. 307-316; Pauszówka, s. 317-327; Połowce, s. 328-332; Romaszówka, s. 333-339; Rosochacz, s. 340-342; Uhryń, s. 446-448; Ułaszkowce, s. 449-452; Zwiniacz, s. 471-473; Wstęp, s. 11-31 (razem ze współautorami).
 16. Fundacje artystyczne Wojciecha Jastrzębca. Zarys problematyki, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, 2005, nr 7, s. 4-9.
 17. Motywy vanitas w polskim nowożytnym portrecie kobiecym. Wybrane przykłady, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, 2005, nr 8, s. 10-16.

 

WSPÓŁREDAKCJA

„Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Historyków Sztuki”, nr 7-10.

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź. Sztuka i myśl w świetle utopii”, materiały konferencji naukowej, pod red. Bartłomieja Gutowskiego, współpraca Agnieszka Skrodzka et al., Warszawa 2006.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach