Bartłomiej Gutowski

litera: 
Gut
tytuł / stopień naukowy: 
dr

DR BARTŁOMIEJ GUTOWSKI

b.gutowski@uksw.edu.pl

606 488 377

Link do Polskiej  BibliografiiNaukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1109118/Bart%C5%82omiej_Gutowski

W ramach mojej pracy naukowej zajmuję się bądź zajmowałem się:

- estetyką przestrzeni w szczególności struktury miejskiej

- sztuką cmentarzy XIX i XX wieku, przede wszystkim na terenie dawnej Rzeczypospolitej ze szczególnym ukierunkowaniem na Ukrainę i Litwę

- architekturą secesji

- historią portretu polskiego

w ostatnich latach moje zainteresowania badawcze ukierunkowane są również na:

- zagadnienia związane ze współczesną kulturą wizualną, a przede wszystkim statusem w niej obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu artystycznego

- polską krytykę artystyczną po 1945 roku

 

Osiągnięcia naukowe

1.       Prowadzenie (projekt realizowany wspólnie z A.S. Czyż) międzynarodowego grantu badawczego:

Grant międzynarodowy

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Numer projektu 12 0187 81

400 000,00 PLN (projekt zrealizowany i rozliczony)

Okres realizacji projektu: 2013-2016

Publikacja wyników cmentarznarossie.info oraz „Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Luzjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki”, Warszawa 2017. Opracowanie syntetyzujące wyniki w druku

Projekt miał charakter zarówno dokumentacyjny, jak i badawczy

Rola w projekcie: kierownik

2.       Prace dokumentacyjne na cmentarzach powiatu tarnopolskiego (wspólnie z A.S. Czyż)

Prace prowadzone są od końca lat 90. Ich efektem jest wykonanie dokumentacji ok. 20.000 obiektów. Do najważniejszych efektów należy seria 4 tomów katalogów (1 kolejny jest w druku), obecnie dokumentacja nie jest publikowana w wersji papierowej a elektronicznej bazy danych cmentarzepodola.sztuka.edu.pl W roku 2017 realizowane były dwa granty badawcze związane z dokumentacją do końca roku powinna ukazać się publikacja poświęcona Cmentarzom Tarnopolszczyzny

3.     Udział w projekcie dokumentacyjnym:

Parafie i kościoły polskie w USA - inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna. "Polish Cathedrals" (część I). Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Numer projektu: 02504/17

Okres realizacji projektu: od 2017-07-01 do 2017-12-15

Kwota: 180.060

Rola w projekcie: wykonawca merytoryczny (kierownikiem projektu jest prof. KUL dr hab. Jacek Gołębiowski)

4.     Architektura secesyjna w Przemyślu, wyd. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", Przemyśl 2008, s. 320 + il. 

5.     Architektura secesyjna Krakowa i jej mecenasi, w: Mecenat artystyczny a oblicze miasta, Kraków 2008, s. 151-167. 

6.     Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów wschodnich – założenia metodologiczne(wspólnie Anną Sylwią Czyż), "Ochrona Zabytków", 2008, nr 1, s. 21-30.

7.     Cóż po krytyku w czasie marnym... Sytuacja polskiej krytyki artystycznej lat 80., w: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, red. M. Geron, J. Malinowski, Warszawa 2009, s. 420-426.

8.     Genius Loci wobec tożsamości miast współczesnych, w: Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2009, s. 35-40.

9.     Miasto idealne na dzisiejsze, Pismo ETHOS, 5 pkt, nr 4(104), 2013.

10.  Digital Art History (DAH), w: Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach, red. Rafał Zapłata, Warszawa 2016. 

Dorobek dydaktyczny

Prowadzone obecnie lub w ostatnich latach zajęcia związane są z dwutorowością mojego wykształcenia (historia sztuki i filozofia) i obejmują:

- zajęcia związane z zagadnieniami filozoficznymi: historia filozofii (początkowo dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, następnie tylko niestacjonarnych) i historia estetyki (zajęcia te prowadziłem przede wszystkim dla studentów studiów niestacjonarnych.

- zajęcia związane z współczesną kulturą wizualną, przede wszystkim w kontekście historii sztuki. W ich ramach: historia sztuki powszechnej i polskiej po 1945 roku, współczesna kultura wizualna.

W poprzednich latach prowadziłem również dodatkowo zajęcia z technologii informatycznej z uwzględnieniem specyfiki badawczej historii sztuki

Publikacja skryptu:

Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy", wspólnie Anną Sylwią Czyż, wyd. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2008. (nowe wydanie dostępne on-line)

Udany START. Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16

Okres realizacji projektu: od 2017-04-10 do 2020-04-09

Koszty ogółem: 605 417,36 zł

Rola w projekcie: koordynator projektu

 

 

 

 

 


Przynależność
1. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w kadencji 2003-2006 sekretarz generalny, w kadencji 2006-2009 członek Sądu Koleżeńskiego),
2. Członek Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA
3. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 

Więcej informacji

Polska Bibliografia Naukowa

PBN Moduł analityczny

Academia.edu

Nukat

Google scholar

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach