Czesław Grajewski

litera: 
Graj
tytuł / stopień naukowy: 
Prof. Dr Hab.

KONTAKT

cz.grajewski@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 1. zagadnienia źródłoznawcze liturgicznych muzycznych rękopisów średniowiecznych;
 2. oficja rymowane o Św. Katarzynie z Aleksandrii;
 3. modalność śpiewów brewiarzowych;
 4. wybrane kwestie nowożytnej polskiej muzyki kościelnej

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ (pełnione funkcje)

- Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych (wiceprezes 2013-)

- Przewodniczący Rady Artystycznej Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej w Toruniu (1994-1997; 2005-2009).

- Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (2007 - ).

- Członek Podkomisji Liturgiczno-Muzykologiczno-Historycznej przy Zespole Naukowo-Redakcyjnym Jasnogórskich Muzykaliów (2011-).

- Dyrektor Artystyczny Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej im. Giovanniego da Palestrina (2009-2015).

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa 

USOS UKSW

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Wydawnictwa zwarte:

1.    Liturgiczny rękopis gnieźnieński ms. 94-97. Studium źródłoznawcze. Toruń 2002.

2.    Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich. Toruń 2004.

3.    Antyfony Officium Divinum w świetle traktatów i tonariuszy IX-XIV wieku. Warszawa 2013.

Artykuły:

 1. Antyfonarz Gnieźnieński ms. 94-97 z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, „Saeculum Christianum”, r. 7, nr 1, Warszawa 2000, s. 145-181.
 2. Dyferencje psalmowe I tonu jako cecha rozpoznawcza proweniencji
  antyfonarzy polskich
  , „Saeculum Christianum”, r. 9, nr 2, Warszawa 2002, s. 41-67.
 3. Cechy charakterystyczne cysterskiej psalmodii oficjum. Na podstawie źródeł pelplińskich, w:Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, red. D. Dekański,  A. Grenz, A. Skołyszewska, A. M. Wyrwa, Pelplin – Tczew 2002, s. 241-248.
 4. F.F.T.- cysterski skryptor z Pelplina. W: Studia Pelplińskie 2003. T. 34, s. 325-334.
 5. Średniowieczny antyfonarz ms. 4 i 5 – świadek liturgiczno-muzycznej tradycji diecezji włocławskiej, „Ateneum Kapłańskie”  569 (2004), s. 108-118.
 6. Kartuski śpiew officium divinum na przykładzie antyfonarza z Gidel, „Liturgia Sacra” 10 (2004) nr 1,s. 127-141.
 7. Krzyżackie antyfonarze jako źródła przekazu psalmodii, „Zapiski Historyczne” 69 (2004) z. 4, s. 75-85.
 8. Wokół zagadnienia psalmodii paneuropejskiej, „Polski Rocznik Muzykologiczny” (2004), s. 149-154.
 9. Siedemnastowieczny procesjonał z Trzebnicy, w: Cysterki w dziejach ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 221-227.
 10. W kwestii autorstwa tabulatury pelplińskiej, „Saeculum Christianum” 11(2004) nr 1, s. 21-28.
 11. Ważniejsze polskie źródła oficjum brewiarzowego, „Saeculum Christianum” 11(2004) nr 2, s. 223-227.
 12. Unbekannte Quelle des kartäuserischen Chorals aus dem 17. Jahrhundert, „Analecta Cartusiana” 225 (2005), s. 146-157.
 13. Rękopis 2044 z Biblioteki Raczyńskich nośnikiem tradycji kartuskiej, „Liturgia Sacra” 11(2005) nr 1, s. 135-150.
 14. Formuły dyferencyjne - uwarunkowania historyczne i estetyczne, „Saeculum Christianum” 12 (2005) nr 1, s. 139-146.
 15. Szesnastowieczny antyfonarz kartuski ze zbiorów gidelskich. Kilka uwag bibliologicznych i muzykologicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia V – Nauki Humanistyczno-Społeczne, Studia o książce dawnej i współczesnej”, red. I. Imańska, J. Tondel, 376 (2006), s. 89-113, [współautor: Krzysztof  Nierzwicki].
 16. Specificum franciszkańskiej psalmodii oficjum, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 24 (2007), s. 479-494.
 17. Między normatywem a praktyką. Kilka uwag o stanie muzyki liturgicznej w Polsce 40 lat po Soborze Watykańskim II, „Ateneum Kapłańskie”  599-600 (2009), s. 31-37.
 18. Kształcenie muzyków kościelnych w środowiskach uniwersyteckich na przykładzie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Muzyk kościelny. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych” 4 (2009), s. 31-34.
 19. Nieznany instrument organowy z Nowego Miasta Lubawskiego,„Seminare. Poszukiwania naukowe”  26 (2009), s. 319-323.
 20. Stanisław Kwiatkowski – kompozytor i organista w służbie kościołowi, „Liturgia Sacra” 15 (2009) nr 1, s. 135-153.
 21. Stanisław Kwiatkowski – organista, kompozytor, pedagog i dyrygent, „Musica Sacra Nova” 3/4 (2009/2010), s. 559-574.
 22. „Wszystko przez Blocha”. O Augustynie Blochu wspomnienia Stanisława Kwiatkowskiego po latach,„Musica Sacra Nova” 3/4 (2009/2010), s. 575-580.
 23. Le differentiae dei salmi come aiuto all’indentificazione degli antifonali, „Studi Gregoriani” 26 (2010), s. 163-174.
 24. W nurcie cecylianizmu i pozytywizmu. Ks. Bronisław Maryański (1863-1912), „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 1 (2010), s. 83-101.
 25. Przyczynek do historii ruchu cecyliańskiego w Polsce, „Seminare. Poszukiwania naukowe”  30 (2011), s. 269-281.
 26. Psalmodia oficjum „Gloria Tibi Trinitas” w świetle tradycji liturgicznych,w: Sanctissima Trinitas et musica plana, figurata atque instrumentalis, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, K. Niegowski, Z. Kołodziejczak, Warszawa 2011, s. 81-103.
 27. „Tonale Sancti Bernardi” prototonariuszem cysterskim?, w: Dzieje dawne i nowe. Studia, materiały, opinie, red. D. Milewski, Warszawa 2011, s. 27-37.
 28. Michał Anioł i Wolfgang Amadeusz - dwie wizje końca świata, „Liturgia Sacra” 17 (2011)  nr 2, s. 367-379.
 29. Pierwiastki gregoriańskie w twórczości Vincenta d’Indy, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 32 (2012), s. 243-252.
 30. Możliwości zastosowania analizy statystycznej w badaniach chorałowych. Formuły euouae w rękopisie R 590, w: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki, red. R. Pośpiech, Opole 2012, s. 343-355.
 31. Tonariusz jako dydaktyczny typ źródła muzyki liturgicznej, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 3 (2012), s. 77-86.
 32. O muzyce bez nut, wpływie pieniądza na głos kobiety, czyli meandry muzyki liturgicznej na przełomie XIX i XX wieku w Polsce, w:Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 283-293.
 33. Psalmodia źródłem religijnej kultury muzycznej Europy, w: Fundamenty średniowiecznej Europy, red. Ż. Sztylc, D. Zagórski, A. Radzimiński, R. Biskup, Pelplin 2013, s. 329-337.
 34. Weryfikacja śpiewów kościelnych w warstwie muzycznej, „De cantu sacro,Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych”, 8 (2013), s. 39-54.
 35. „Primum quaerite” - „Primus homo”. Dwa typy chorałowych formuł identyfikacyjnych, w: Melodia et harmonia Polonica sacra. Księga pamiątkowa ku czci J. Pikulika, red. S. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Warszawa 2013, s. 115-132.
 36. Błogosławiony Herman z Reichenau. W tysiąclecie urodzin, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 33 (2013), s. 293-298.
 37. Nieznany psałterz fundacji Jana Łaskiego, „Liturgia Sacra” 19 (2013) nr 1, s. 119-133.
 38. Nic, co ludzkie nie jest mi obce. O pewnych aspektach kulturowych w historii muzyki nie tylko sakralnej, w: Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym: inspiracje i wyzwania, red. J. Bramorski, Gdańsk 2013, s. 119-132.
 39. Kartuskie źródła officium divinum w polskich zasobach archiwalnych i bibliotecznych (od XIV do XVIII wieku), „Saeculum Christianum” 20 (2013), s. 41-51.
 40. „Kalendarz dla organistów wiejskich” - mało znane źródło do historii cecylianizmu w Polsce, „Teologia i Człowiek” 25 (2014) nr 1, s. 149-162.
 41. Audivi vocem tuam - słowo, głos i słuch w refleksji nad służbą muzyka kościelnego, „Musica Ecclesiastica” 10 (2015), s. 59-67.
 42. Symbolika liczbowa antyfon w średniowiecznych tonariuszach. Od teorii do praktyki, w: Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, red. ks. W. Hudek, ks. P. Wiśniewski, Lublin 2015, s. 425-443.
 43. Graduał Jana Łaskiego na tle jego fundacji ksiąg liturgicznych, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 36 (2015) nr 2, s. 187-196.
 44. Ksiądz Profesor Jerzy Pikulik (1928-2015), „Liturgia Sacra” 21 (2015) nr 1, s. 229-233.
 45. Instrument organowy w perspektywie sztuki wanitatywnej, „Musica Ecclesiastica” 11 (2016), s. 33-45.
 46. Uwagi o kompletności fundacji Jana Łaskiego, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 37 (2016) 2, s. 163-171.
 47. Razem czy osobno? O pewnym aspekcie modalności antyfon Offifium Divinum, „Liturgia Sacra” 22 (2016) nr 1, s. 177-188.
 48. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Retrospektywa, „Pro Musica Sacra” 14 (2016), s. 173-186.
 49. Analiza liturgiczno-muzykologiczna pergaminowej karty z Mszany, w: Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1638–1775), red. H. Dudała, Źródła dla dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku 14, red. J. Myszor, Katowice 2016, s. 33-47.
 50. 15 lat działalności Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, „Musica Ecclesiastica” 12 (2017), s. 11-21.
 51. Rękopis liturgiczny ze zbiorów Zygmunta Glogera, „Hereditas Monasteriorum” 8 (2016), s. 137-143.
 52. Cum adhuc iuvenculus essem. Co wynika z listu Notkera do biskupa Liutwarda?, „Musica Ecclesiastica”  12 (2017), s. 77-85.
 53. „Romeo i Julia” Piotra Czajkowskiego. W czterystulecie śmierci Williama Shakespere’a, „Saeculum Christianum” 24 (2017), s. 228-236.
 54. Muzyka i muzycy w dokumentach Kanoników Regularnych Laterańskich (1781-1861), w: Cantabo et psallam dicam (Ps 57,9), Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Reginkowi w 70. rocznicę urodzin, „Studia Pastoralne” 14 (2018), s. 112-141.

Hasła  w  Encyklopedii  Katolickiej:

1.    Niewiadomski Stanisław, t. 13, szp. 1239-1240.

2.    Ordinarium,  t. 14, szp. 731-732.

3.    Organum, t. 14,szp. 769.

4.    Proprium, t. 16, szp. 494.

 

RECENZJE, OPINIE, SPRAWOZDANIA  I OMÓWIENIA

Księdzu Profesorowi Jerzemu Pikulikowi - w 75. rocznicę urodzin i 50. rocznicę święceń kapłańskich, „Ateneum Kapłańskie”  572 (2004), s. 148-149.

St. Dąbek, I. Pawlak (red.). Summa cura. Thesaurus musicae sacrae servetur et foveatur. Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce. 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X. Polihymnia, Lublin 2004, ss. 246. „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” XI (2005), nr 2 (22), s. 161-164.

Marta Popowska. Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2003, ss. 210, „ Seminare. Poszukiwania naukowe” 23 (2006), s. 538-542.

Siekierka Hubert Iwo OFM. Modalność chorału gregoriańskiego – zagadnienia wstępne, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, ss. 166, „Liturgia Sacra” 13 (2007), nr 1, s. 241-246. Ta sama recenzja w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” XIII (2007), nr 2 (26), s. 145-148.

Piotr Wiśniewski. Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płoc-kich z przełomu XV/XVI wieku. Studium historyczno – muzykologiczne. Polihymnia, Lublin 2006, ss. 256, „Seminare. Poszukiwania naukowe”  25 (2008), s. 579-584.

Jakub Kubieniec. Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich (Musica Iagellonica, Kraków 2005, s. 219), „Musica Sacra Nova” 2 (2008), s. 270-273.

Ks. P. Wiśniewski. Śpiewy „mandatum” w polskich drukach muzyczno-liturgicznych XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, ss. 134, „Liturgia Sacra” 14 (2008), nr 2, s. 496-499. Ta sama recenzja w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”  XIV (2008), nr 2 (28), s. 149-150.

Studia Gregoriańskie 1 (2008), Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008, ss. 95, „Seminare. Poszukiwania naukowe”  26 (2009), s. 464-467.

Studia Gregoriańskie 2 (2009), „Liturgia Sacra” 15 (2009), s. 521-523.

Studia Gregoriańskie 3 (2010),„Liturgia Sacra” 16 (2010), s. 253-255.

Tadeusz Bratkowski, Antyfonarz Mścisława z Tyńca. Studium źródłoznawcze, Bonus Liber: Przemyśl 2009, ss. 414, ISBN 9788361312475, „Liturgia Sacra” 16 (2010), s. 217-223. Ta sama recenzja w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”  XVI (2010), nr 2 (32), s. 139-141.

Studia Gregoriańskie 3 (2011),  „Liturgia Sacra” 17 (2011), s. 214-216.

Muzyk w służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987), red. K. Niegowski SDB, J. Wąsowicz SDB, Piła-Rumia 2011, ss. 132.  „Seminare. Poszukiwania naukowe” 32 (2012), s. 282-285.

Dorawa Marian, "Organy Torunia i okolicznych kościołów", Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki Toruń 2011, ss. 266, ISBN 978-83-88341-57-1, „Liturgia Sacra” 18 (2012) nr 1, s. 280-282. Ta sama recenzja w: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”  XVIII (2012) nr 1 (35), s. 82-83.

Studia Gregoriańskie 5 (2012), „Liturgia Sacra” 18 (2012) nr 1, s. 306-307.

Studia Gregoriańskie 6 (2013), „Liturgia Sacra” 19 (2013) nr 1, s. 207-209.

Studia Gregoriańskie 7 (2014), „Liturgia Sacra” 20 (2014) nr 2, s. 603-606.

Beata Bodzioch, Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, ss. 444, ISBN 978-83-7847-201-8, „Liturgia Sacra” 21 (2015) nr 1, s. 253-259.

Studia Gregoriańskie 8 (2015), „Liturgia Sacra” 21 (2015) nr 1, s. 273-275.

Studia Hildegardiana Sariensia 2 (2015), „Liturgia Sacra” 21 (2015) nr 2, s. 514-519.

Jakub Kubieniec, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej, Musica Iagellonica, Kraków 2013, ss. 439, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 37 (2016) 2, s. 225-228.

 

RECENZJE PRAC DYPLOMOWYCH

Habilitacyjne:

1. Wacław Panek, Adam Didur i wokaliści polscy na scenach operowych świata przełomu XIX/XX wieku, Wołomin 2010 [recenzja niepublikowana].

2. ks. Piotr Wiśniewski, Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku. Na podstawie responsorium Matutinum, Lublin 2011 [recenzja niepublikowana].

3. Jakub Kubieniec, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej, Kraków 2013 [recenzja niepublikowana].

4. Beata Bodzioch, Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2014 [recenzja niepublikowana].

5. Miłosz Aleksandrowicz, Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku, Lublin 2017 [recenzja niepublikowana].

6. Ewa Bielińska-Galas. Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej, Lublin 2017 [recenzja niepublikowana].

 

Doktorskie:

1.  Agnieszka Fiuk, Źródła śpiewów mszalnych w potrydenckich graduałach An-drzeja Piotrkowczyka,UKSW Warszawa 2006, promotor ks. prof. dr hab. J. Pikulik [recenzja niepublikowana].

2. Elżbieta Ochwat, Zakład Muzykologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1912-1939, UKSW Warszawa 2007, promotor ks. prof. dr hab. J. Mandziuk [recenzja niepublikowana].

3. ks. Piotr Paćkowski, Proprium de Sanctis w Processionale Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne, KUL Lublin 2007, promotor ks. prof. dr hab. I. Pawlak [recenzja niepublikowana].

4. Karolina Elżbieta Bukowiecka, Oficja rymowane o Świętej Jadwidze w pol-skich rękopisach średniowiecznych. Studium muzykologiczne, UKSW Warszawa 2009, promotor ks. prof. dr hab. Jerzy Pikulik [recenzja niepublikowana].

5. ks. Jerzy Bisztyga, Psalterium Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako pierwszy dokument potrydenckiego chorału gregoriańskiego w Polsce, KUL Lublin 2009, promotor ks. prof. dr hab. I. Pawlak [recenzja niepublikowana].

6. ks. Zbigniew Stępniak, Studium repertuaru wybranych polskich chórów akademickich w dwudziestoleciu 1980-2000, UKSW Warszawa 2011, promotor dr hab. Stanisław Dąbek, prof. UKSW [recenzja niepublikowana].

7. ks. Marek Nikodem Kilnar, Kultura muzyczna Jasnej Góry w XX wieku, Uniwersytet Opolski 2012, promotor dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UO.

8. Iryna Khakhulskaya, Ornamentacyjne znaczenie elementu oriscus w neumie pressus maior. Przyczynek do estetyki chorału gregoriańskiego. KUL Lublin 2013, promotor ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL.

9. Anna Grodziewicz-Cernuto, Ludowe śpiewy religijne w Polsce w aspekcie związków z chorałem gregoriańskim. KUL Lublin 2013, promotor dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL.

 

Artykuły   popularne

1.    Jaka muzyka w Kościele?, „Ład Boży” 25 (1994), nr 683, s. 5.

2.    Przypomnieć Mańskiego [w 30. rocznicę śmierci kompozytora], „Ład Boży”18 (1996) nr 728, s. 6.

3.    Pamięci ks. Idziego Mańskiego, „Miscellanea Organistica Vladislaviensia” 1 (1996), s.10-15.

4.    Papież Grzegorz I Wielki - reformator liturgii i legenda chorału. [W 1400. rocznicę śmierci],„Niedziela” 11, Częstochowa 14 III 2004, s. 3.

5.    Co dla zmysłów niepojęte…., „Niedziela”  5, Częstochowa, Toruń 29 I 2006, s. III.

6.    Po drugiej stronie ołtarza, w: 25 lat parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach, red. W. Kulbat, Pabianice 2006, s. 103-107.

7.    „Kyrie eleison”,” Niedziela” 8, Częstochowa, Łódź 25 II 2007, s. VII.

8.    „Gloria in excelsis Deo”, „Niedziela” 9, Częstochowa, Łódź  4 III 2007, s. VII.

9.    „Credo in unum Deum”,„Niedziela” 10, Częstochowa, Łódź  11 III 2007, s. VII.

10.„Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth”, „Niedziela” 11, Częstochowa, Łódź 18 III 2007, s. VII.

11.„Agnus Dei”,  „Niedziela” 12, Częstochowa, Łódź 25 III 2007, s. VII.

12.Muzyka łagodzi obyczaje, „Niedziela” 2, Częstochowa, Toruń 13 I 2008, s. I, VIII.

13.Genialnie improwizował, w: Marian Sawa in memoriam, red. M. T. Łukaszewski, Warszawa 2010, s. 89-91 [wywiad].

14.Psalm - psalmodia - psalmista. Muzyka u podstaw modlitwy, „Czuwam” 1 (2012), s. 6-7; 2 (2012), s. 6-7.

15.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Muzykologia Teoretyczna i Stosowana, w: Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym: inspiracje i wyzwania, red. J. Bramorski, Gdańsk 2013, s. 262-264.

16.Chór polifoniczny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w: Parafia przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, praca zbiorowa [b. red.], Toruń 2015, s. 109-114.

17.Konsekwencje przyjęcia chrześcijaństwa dla kultury muzycznej Polski, tekst zamówiony przez Narodowe Centrum Kultury w związku z 1050-leciem Chrztu Polski, http://chrzest966.pl/konsekwencje-przyjecia-chrzescijanstwa-dla-kultury-... 2016.

 

Referaty:

1.    Melodie psalmów responsoryjnych, konferencja dla organistów diecezji włocławskiej, Licheń 25-27 IV 1995.

2.    Historia muzyki w warkocz zaklęta, konferencja dla organistów diecezji włocławskiej, Licheń 7-9 IV 1997.

3.    Przeciw monotonii w muzyce,  konferencja dla organistów diecezji włocławskiej, Licheń 7-9 IV1997.

4.    Cechy charakterystyczne cysterskiej psalmodii brewiarzowej na podstawie źródeł pelplińskich (komunikat),Sesja naukowa Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. W 725 rocznicę powstania opactwa cysterskiego w Pelplinie, Pelplin 21-23 IX 2001.

5.    Siedemnastowieczny procesjonał z Trzebnicy(wystąpienie przekazane do druku), międzynarodowe sympozjum naukowe Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i dawnej Rzeczypospolitej. 800-lecie fundacji opactwa w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 IX 2002.

6.    Granice twórczości muzyka kościelnego w świetle dokumentów posoborowych, sesja muzykologiczna Dzisiejszy kształt polskiej muzyki religijnej, Gniezno 21 XI 2003.

7.    Formuły dyferencyjne. Uwarunkowania historyczne i estetyczne, sesja naukowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Pikulikowi z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia kapłaństwa Chorał gregoriański jako źródło inspiracji w 100-lecie ogłoszenia Motu proprio Inter pastoralis officii solicitudines, Warszawa 11 XII 2003.

8.    Wokół zagadnienia psalmodii paneuropejskiej, XXXIII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP Polskość i europejskość w muzyce, Warszawa 16-17 IV 2004.

9.    Jedność słowa i muzyki. O niektórych zależnościach między tekstem a muzyką w chorale, III Sympozjum teologiczno-muzykologiczne Per musicam ad Deum,  Warszawa 21 IV 2004.

10.Muzyka liturgiczna w refleksji teologicznej Benedykta XVI, konferencja dla organistów diecezji toruńskiej, Brodnica, Grudziądz, Toruń 26, 27, 29 06. 2005, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 07. 12. 2005.

11.Zanim w kościele zabrzmiały organy. Grzegorz, Alkuin i Herman w historii chorału, XXII Świętojański Festiwal Organowy i uroczystość poświęcenia organów w bazylice Św. Tomasza Ap. w Nowym Mieście Lubawskim, 02. 07. 2006.

12.Tonariusze jako źródła dydaktyczne muzyki liturgicznej, konferencja naukowa Musica – Ars Liturgica. Muzyka liturgiczna - historia i współczesność (w 1370. rocznicę śmierci Izydora z Sewilli), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 27. 10. 2006.

13.Kształcenie muzyków kościelnych w środowiskach uniwersyteckich na przykładzie UKSW, konferencja Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych Modele kształcenia muzyków kościelnych w kontekście aktualnych struktur szkolnictwa muzycznego w Polsce, Licheń, 10. 09. 2008.

14.Psalmodia oficjum „Gloria Tibi Trinitas” w świetle tradycji liturgicznych, międzynarodowe sympozjum naukowe Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis. W 40. rocznicę powstania Specjalności Muzykologii Kościelnej na UKSW, Warszawa 23 IV 2009.

15.Własnym sumptem. Historia pewnego kalendarza, konferencja naukowa Dziewiętnastowieczne edycje – dziewiętnastowieczni edytorzy, Zakład Edytorstwa i Tekstologii Dzieł Literackich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  8. 10. 2010.

16.Możliwości zastosowania analizy statystycznej w badaniach chorałowych. Formuły euouae w rękopisie R 590, międzynarodowa konferencja naukowa Liturgia w klasztorach paulińskich do początku XVII wieku. Tradycje i wpływy, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego, Częstochowa, Jasna Góra 29. 11. 2011.

17.Weryfikacja śpiewów kościelnych w warstwie muzycznej, konferencja Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych Śpiewy liturgiczne w tradycji i współczesności. Opracowania i weryfikacje, Białystok 12. 09. 2012.

18.Kartuskie źródła oficjum brewiarzowego w polskich zasobach archiwalnych i bibliotecznych, konferencja naukowa Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich, Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML, Gniezno, 26-28. 09. 2012.

19.Psalmodia fundamentem religijnej kultury muzycznej Europy, konferencja Fundamenty średniowiecznej Europy, Zakład Historii Kościoła, UMK. Toruń, 19. 10. 2012.

20.Nic, co ludzkie nie jest mi obce. O pewnych aspektach kulturowych w historii muzyki nie tylko sakralnej.  X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym: inspiracje i wyzwania,  Akademia Muzyczna, Gdańsk, 21. 03. 2013.

21.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Muzykologia Teoretyczna i Stosowana, Akademia Muzyczna, Gdańsk, 21. 03. 2013.

22.Modele kształcenia muzyków kościelnych w ośrodkach akademickich w Polsce, Gdańsk, 21. 03. 2013 [udział w dyskusji panelowej].

23.Muzykologia na UKSW, 42. Konferencja Muzykologiczna ZKP Musica ecclesiastica – vetus et nova, Opole-Nysa, 23. 10. 2013.

24.Działalność ks. prof. Jerzego Pikulika, 42. Konferencja Muzykologiczna ZKP Musica ecclesiastica – vetus et nova, Opole-Nysa, 23. 10. 2013.

25.A Few Notes on the Pauline Tonary, Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna Liturgy and Music in the History of the Pauline Order, Budapeszt - Esztergom 25-27. 11. 2013.

26.Muzyczna historia kolęd, referat w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Chełmno 18. 12. 2013.

27.Audivi vocem tuam. Słowo, głos i słuch w refleksji nad służbą muzyka kościelnego,konferencja naukowa Twórca muzyki wobec tajemnicy powołania artysty, Gniezno 23-25. 09. 2014.

28.Psalmodia universalis - psalmodia particularis. Kadencja psalmowa jako wyznacznik muzycznej tradycji zakonnej, Międzynarodowa konferencja naukowa Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych, Częstochowa 05-08. 05. 2015.

29.Kanonik Jan z Lublina i jego tabulatura muzyczna, ogólnopolska konferencja naukowa Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku - rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie, Kraśnik 13. 06. 2015.

30.Instrument organowy w perspektywie sztuki wanitatywnej, konferencja naukowa Organy i muzyka organowa w kulturze Kościoła, Legnica 23. 09. 2015.

31.Specyfika psalmodii Godzin tradycji benedyktyńskiej w świetle źródeł rękopiśmiennych, sympozjum naukowe Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej, WSD w Toruniu, Polskie Towarzystwo Teologiczne o. w Toruniu, Toruń 02. 12. 2015.

32.Fundacja ksiąg liturgicznych Jana Łaskiego w świetle najnowszych badań, wykład z cyklu Studium „Res Gestae”, 17. 02. 2016, UKSW Warszawa.

33.Konsekwencje przyjęcia chrztu dla kultury muzycznej Polski, sesja popularnonaukowa z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski,. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gostyń, 04. 04. 2016.

34.Analiza liturgiczno-muzykologiczna pergaminowej karty z Mszany Śląskiej, konferencja naukowa Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638–1775), Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski Katowice, 02. 06. 2016.

35. Cum adhuc iuvenculus essem. Co wynika z listu Notkera do biskupa Liutwarda?, konferencja naukowa Fons de domo Domini egreditur, Poznań 14. 09. 2016.

36. Modalność antyfon kantykowych w tradycji paulińskiej,konferencja naukowa Liturgia paulińska w świetle wpływów tradycji diecezjalnej i zakonnej, Częstochowa 07. 11. 2016.

37. Krótki wykład o muzyce liturgicznej, konferencja naukowa Quo vadis musica ecclesiastica? Z problematyki muzyki kościelnej w świetle nowej instrukcji Konferencji Episkopatu Polski, Katowice 28. 11. 2017.

 

UDZIAŁ W REDAKCJACH CZASOPISM

 1. Członek Rady Naukowej rocznika Musica Sacra Nova (2007- 2012)
 2. Członek Rady Naukowej rocznika Musica Ecclesiastica (2014-2018)
 3. Redaktor Naczelny rocznika Musica Ecclesiastica (2018-)
 4. Recenzent rocznika Seminare. Poszukiwania naukowe (2008 - )
 5. Recenzent rocznika Studia Gregoriańskie (2009 - )
 6. Recenzent rocznika Additamenta Musicologica Lublinensia (2011-)
 7. Recenzent półrocznika Liturgia Sacra (2012-)
 8. Recenzent półrocznika Hereditas Monasteriorum (2013-)
 9. Recenzent rocznika Annales Lublinenses pro Musica Sacra (2013-)
 10. Recenzent rocznika Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna (2014-)
 11. Recenzent rocznika Siedleckie Studia Teologiczne (2014-)
 12. Recenzent rocznika Roczniki Teologiczne. Muzykologia (2015-)
 13. Recenzent rocznika Studia Hildegariana Sariensia (2015-)
 14. Recenzent zeszytów serii Viriditas musicae – Muzyka kościelna w Archidiecezji Katowickiej (2017-)

 

EKSPERTYZY

1.    Analiza kart rękopisu (sygn. 29/678/0/13/797), z tzw. zbioru Zygmunta Glogera. Na zlecenie redakcji Hereditas Monasteriorum. 2015 (opublikowana).

2.    Analiza rękopisu muzycznego na zlecenie Biblioteki Narodowej w celu nabycia. 2016 (nieopublikowana).

3.    Analiza karty rękopiśmiennej na zlecenie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach. 2016 (opublikowana).

4. O lepszą jakość kształcenia w Diecezjalnym Studium Muzyki Sakralnej w Toruniu. Proponowane kierunki zmian i warunki ich realizacji. 2017 (nieopublikowana).

5. Analiza karty rękopiśmiennej z zapisem muzycznym z Archiwum Państwowego w Opolu. 2018 (nieopublikowana).


WYRÓŻNIENIA
Medal Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej (zespołowo) 2007.

Medal Komisji Edukacji Narodowej 2009.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach