Artur Badach

litera: 
Badach
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Sztuka włoskiego renesansu, rzeźba europejska i pozaeuropejska od XV do XIX w., ikonografia nowożytna (zwł. kościelna ikonografia potrydencka, ikonografia władców i władzy, ikonografia sepulkralna, tematy mitologiczne w sztuce nowożytnej), praktyka muzealna

Wyjazdy zagraniczne o charakterze naukowym:
Rzym 2004 – stypendium Fundacji Lanckorońskich
Rzym 2007 – stypendium Fundacji Lanckorońskich
Londyn 2008 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki

 1. A Complete Catalogue of Sculptures. The Royal Castle in Warsaw, The Collections of the Ciechanowiecki Foundation, The Teresa Sahakian Foundation, Warsaw 2014, 432 p., ill., indeks
 2. Rzeźba. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie, Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Fundacja Teresy Sahakian, Warszawa 2011, 432 s., il., indeks

Artykuły:

 1. Wierność i kompromis w twórczości polskich uczniów Thorvaldsena, w: Thorvaldsen w Polsce. Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 1994, s. 46-61
 2. O popiersiach Tarnowskich i ich twórcy, „Kronika Zamkowa”, nr 1/2, 1994, s. 66-71
 3. Niezrealizowane projekty pomnika Stanisława Staszica, „Kronika Warszawy”, nr 3, 1995, s. 57-63
 4. O statuetce konnej Augusta II – przyczynek do ikonografii króla, „Kronika Zamkowa”, nr 1, 1997, s. 102-108
 5. Obeliski króla Władysława, „Kronika Zamkowa”, nr 1, 1998, s. 73-90.
 6. Ikonografia przedstawień z płaszcza królewskiego na posągu Zygmunta III z warszawskiej kolumny, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, nr 2, 1998, s. 65-86
 7. Ikonografia osiemnastowiecznych pomników w katedrze wawelskiej – próba podsumowania,
 8. w: Katedra wawelska w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej krakowskiego oddziału SHS, Kraków 1999, s. 111-121
 9. O pomniku Stanisława Małachowskiego w katedrze warszawskiej, „Kronika Warszawy”, 1999, nr 3-4, s. 161-172
 10. „Statuae cudowne, nie złoteć ale kosztowne”. Z dziejów Villa Regia w Warszawie, „Roczniki Humanistyczne”, XLVII, 1999, z. 4-specjalny: Prace dedykowane prof. Jerzemu Lileyce, s. 155-180
 11. Pogrzeby serc na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII w. Wprowadzenie do zagadnienia i postulaty badawcze, w: Sztuka ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Materiały z sesji naukowej, pod red. J. Lileyki, Lublin 2000, s. 640-654
 12. Uwagi o stylu Lebruna i Monaldiego, „Kronika Zamkowa”, nr 1, 2000, s. 102-119
 13. Klasyczne wzorce i rokokowe innowacje w dekoracjach kilku rezydencji polskich w XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” LXIII: 2001, nr 1-4, s. 193-207
 14. Król-Słońce po polsku XVI-XVIII w. Zarys problematyki, w: Sztuka i władza. Materiały konferencji naukowej pod red. R. Pasiecznego, D. Konstantynowa i P. Paszkiewicza, Warszawa 2001, s. 47-59
 15. Podwójne życie symbolu. Palmy w Sali Balowej Zamku Ujazdowskiego, w: Arx Felicitatis.
 16. Księga ku czci prof. Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2001, s. 339-351
 17. Treści rzeźb z wazowskiej rezydencji Villa Regia, w: Królewskie ogrody w Polsce. Materiały  z sesji naukowej, pod red. M. Szafrańskiej, Warszawa 2001, s. 171-182
 18. Dekoracje rzeźbiarskie budynków Uniwersytetu Warszawskiego – formy i funkcje, w: Ars      et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, pr. zbiorowa, pod red. J. Miziołka, Warszawa 2003, s. 275-284
 19. Z dziejów motywu Mojr-Parek w polskiej kulturze i sztuce barokowej, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, X: 2003, nr 20, s. 77-90
 20. Rzeźba gdańska czasów nowożytnych na ziemiach Rzeczypospolitej, w: Gdańsk dla Rzeczyspospolitej. W służbie Króla i Kościoła, katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Warszawa 2004, s. 59-76
 21. Rozwój form i treści plastyki sepulkralnej w Lublinie w XVII wieku, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 147-158
 22. Osiemnastowieczna rzeźba europejska w kolekcji Stanisława Augusta. Głos w dyskusji o charakterze mecenatu króla, „Kronika Zamkowa”, 2005, nr 1-2, s. 67-91
 23. Przedstawienie konia na nagrobku Mikołaja Ligęzy w Bieczu, w: Arma virumque cano.
 24. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzinKraków 2006, s. 155-163
 25. Latin inscriptions in the interiors of the Royal Castle in Warsaw during the reign of Stanislaus Augustus, w: Respublica Ltteraria in Action. Letters – Speeches – Poems – Inscriptions [materiały z sesji OBTA i PAU], ed. A. Skolimowska, Warsaw-Cracow  2007, s. 115-127
 26. Heraldyka i barokowa wyobraźnia. Formy herbów w polskich nagrobkach i dekoracjach  pogrzebowych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, seria nowa, t. VIII, 2008, s. 99-114
 27. Wizerunek Zygmunta III z warszawskiej kolumny. W poszukiwaniu analogii, w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace dedykowane Prof. Juliuszowi A. Chrościckiemu, Warszawa 2009, s. 551-560
 28. Polski Horacjusz czy Wolność wiodąca lud na barykady – figura rzymskiego legionisty na pomniku Stanisława Małachowskiego, w: Mit-Symbol-Mimesis. Studia z dziejów teorii  i historii sztuki dedykowane Prof. Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin 2009, s. 231-248
 29. Kolumna Barska w Rapperswilu – geneza i symbolika formy monumentu, w: Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycje, pod red. A. Buchmann i A. Danilczyka, Warszawa 2010,  s. 45-56
 30. O kilku oryginalnych wywodach genealogicznych w polskiej sztuce sepulkralnej okresu baroku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. IX (XX), 2010, s. 67-78
 31. Renesansowe plakiety typu PAX w zbiorach polskich, „Kronika Zamkowa”, nr 1-2/5- 60/2010 [materiały z sympozjum Historia i sztuka zorganizowanego z okazji 85-lecia urodzin prof. Andrzeja Ciechanowieckiego], s. 89-101
 32. Historia, symbolika i recepcja Kolumny Barskiej w Rapperswilu, „Zeszyty Historyczne”,          t. XI: Z dziejów emigracji polskiej XVIII-XX w., pod red. J. Dziwoki i B. Urbanowicz, Częstochowa 2010, s. 33-50.
 33. Auro fulgidior. O konieczności ponownego pozłocenia posągu Zygmunta III Wazy, w:Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin    i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 288-301
 34. Inicjatywy artystyczne z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta – ewolucja formy         i treści, w: Stanisław August ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, katalog wystawy, Warszawa 2011, s. 62-69
 35. Rzeźba na dworze króla Stanisława Augusta, w: Stanisław August ostatni król..., s. 314-319
 36. Treści obrazu Sandra Botticellego Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i aniołem z Muzeum Narodowego w Warszawie, w: Limen expectationis. Księga ku czci śp.     ks. prof. Zdzisława Klisia, red. J. Urban, A. Witko, Kraków 2012, s. 23-42
 37. Nowożytne rzeźby w gipsie w kolekcji króla Stanisława Augusta, w: Fidiasz, Michał Anioł          i inni. Królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych Stanisława Augusta, red.   J. Miziołek, H. Kowalski, Warszawa 2012, s. 77-97
 38. Naśladownictwo, inspiracja, kompilacja. W poszukiwaniu genezy niektórych rzeźb z kręgu  króla Stanisława Augusta, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI: Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, red. I. Rolska, K.Gombin, Lublin 2012, s. 465-475
 39. King Stanisław August’s Sculpture Collection in Warsaw,w: Collectioneur et mécène dans  l’Europe des Lumières, publié sous la direction de M M. Grąbczewska, Paris 2013, s. 129-136 «Collection historique de l’Institute d’études slaves», vol. L
 40. Wyobrażenia delfina i wieloryba w sztuce na ziemiach polskich od XVI do początku XIX w., w: Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju,red. A. S. Czyż, J.   Nowiński, Warszawa 2013, s. 424-441
 41. Kamienica w czasach Fukierów, w: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1934-2014. Historia – ludzie – siedziby, red. A. Badach, A. S. Czyż, Warszawa 2014, s. 55-70
 42. Przypuszczalna Gloryfikacja Fryderyka II Hohenzollerna w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, w: Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, Warszawa 2015, s. 382-395

 

Hasła leksykograficzne:

Padovano, Giovanni Maria, w:Encyklopedia Katolicka, t. XIV, wyd. KUL, Lublin 2010

Palloni, Michelangelo, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, wyd. KUL, Lublin 2010

Perugino, w:Encyklopedia Katolicka, t. XV, wyd. KUL 2011, szp. 356-358

Peruzzi,Baldasare, w:Encyklopedia Katolicka, t. XV, wyd. KUL 2011, szp. 358-360

Pesellino, Francesco, w:Encyklopedia Katolicka, t. XV, wyd. KUL 2011, szp. 370-371

Rafael Santi,w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 1142-1144

Robbia della,rodzina, w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 129-132

Roberti, Ercole, w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 139-140

Sangallo, da, rodzina, w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 1038-1041

 

Redakcja 

Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej od X do XVIII wieku, katalog wystawy, Warszawa 1999 (wspólnie z P. Mrozowskim)

Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecznej. Księga Pamiątkowa poświęcona prof. Kindze Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa 2009 (wspólnie z M. Janiszewską i M.Tarkowską)

Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w okresie nowożytnym, Warszawa 2013 (wspólnie z M. Kuhnke)

Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1934-2014. Historia – ludzie – siedziby, Warszawa 2014 (wspólnie z A. S. Czyż)

Inne:

Noty katalogowe publikowane w katalogach wystaw – ponad 70 not (1994-2015)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach