Artur Badach

litera: 
Badach
tytuł / stopień naukowy: 
dr

DR ARTUR BADACH

Historyk sztuki

Studia 1987-1992 – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat 1999 – Instytut Sztuki PAN

Od 1993 pracuje w Zamku Królewskim w Warszawie; od 2010 – Kurator Ośrodka Sztuki

 

Zainteresowania zawodowe: sztuka włoskiego renesansu, rzeźba europejska i pozaeuropejska od XV do XIX w., ikonografia nowożytna (zwł. kościelna ikonografia potrydencka, ikonografia władców i władzy, ikonografia sepulkralna, tematy mitologiczne w sztuce nowożytnej), praktyka muzealna

 

Wyjazdy zagraniczne o charakterze naukowym:

Rzym 2004 – stypendium Fundacji Lanckorońskich

Rzym 2007 – stypendium Fundacji Lanckorońskich

Londyn 2008 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 

Publikacje naukowe (wybór):

Link do Polskiej BibliografiiNaukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3944096/Artur_Badach

Publikacje książkowe:

 

Rzeźba. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie, Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Fundacja Teresy Sahakian, Warszawa 2011, 432 s., il., indeks

A Complete Catalogue of Sculptures. The Royal Castle in Warsaw, The Collections of the Ciechanowiecki Foundation, The Teresa Sahakian Foundation, Warsaw 2014, 432 p., ill., index

 

Artykuły:

Wierność i kompromis w twórczości polskich uczniów Thorvaldsena, w: Thorvaldsen w Polsce. Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 1994, s. 46-61

O popiersiach Tarnowskich i ich twórcy, „Kronika Zamkowa”, nr 1/2, 1994, s. 66-71

Niezrealizowane projekty pomnika Stanisława Staszica, „Kronika Warszawy”, nr 3, 1995, s. 57-63

O statuetce konnej Augusta II – przyczynek do ikonografii króla, „Kronika Zamkowa”, nr 1, 1997, s. 102-108

Obeliski króla Władysława, „Kronika Zamkowa”, nr 1, 1998, s. 73-90.

Ikonografia przedstawień z płaszcza królewskiego na posągu Zygmunta III z warszawskiej kolumny, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, nr 2, 1998, s. 65-86

Ikonografia osiemnastowiecznych pomników w katedrze wawelskiej – próba podsumowania,

w: Katedra wawelska w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej krakowskiego oddziału SHS, Kraków 1999, s. 111-121

O pomniku Stanisława Małachowskiego w katedrze warszawskiej, „Kronika Warszawy”, 1999, nr 3-4, s. 161-172

„Statuae cudowne, nie złoteć ale kosztowne”. Z dziejów Villa Regia w Warszawie, „Roczniki Humanistyczne”, XLVII, 1999, z. 4-specjalny: Prace dedykowane prof. Jerzemu Lileyce, s. 155-180

Pogrzeby serc na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII w. Wprowadzenie do zagadnienia i postulaty badawcze, w: Sztuka ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Materiały z sesji naukowej, pod red. J. Lileyki, Lublin 2000, s. 640-654

Uwagi o stylu Lebruna i Monaldiego, „Kronika Zamkowa”, nr 1, 2000, s. 102-119

Klasyczne wzorce i rokokowe innowacje w dekoracjach kilku rezydencji polskich w XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” LXIII: 2001, nr 1-4, s. 193-207

Król-Słońce po polsku XVI-XVIII w. Zarys problematyki, w: Sztuka i władza. Materiały konferencji naukowej pod red. R. Pasiecznego, D. Konstantynowa i P. Paszkiewicza, Warszawa 2001, s. 47-59

Podwójne życie symbolu. Palmy w Sali Balowej Zamku Ujazdowskiego, w: Arx Felicitatis.

Księga ku czci prof. Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2001, s. 339-351

Treści rzeźb z wazowskiej rezydencji Villa Regia, w: Królewskie ogrody w Polsce. Materiały  z sesji naukowej, pod red. M. Szafrańskiej, Warszawa 2001, s. 171-182

Dekoracje rzeźbiarskie budynków Uniwersytetu Warszawskiego – formy i funkcje, w: Ars      et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, pr. zbiorowa, pod red. J. Miziołka, Warszawa 2003, s. 275-284

Z dziejów motywu Mojr-Parek w polskiej kulturze i sztuce barokowej, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, X: 2003, nr 20, s. 77-90

Rzeźba gdańska czasów nowożytnych na ziemiach Rzeczypospolitej, w: Gdańsk dla Rzeczyspospolitej. W służbie Króla i Kościoła, katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Warszawa 2004, s. 59-76

Rozwój form i treści plastyki sepulkralnej w Lublinie w XVII wieku, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 147-158

Osiemnastowieczna rzeźba europejska w kolekcji Stanisława Augusta. Głos w dyskusji o charakterze mecenatu króla, „Kronika Zamkowa”, 2005, nr 1-2, s. 67-91

Przedstawienie konia na nagrobku Mikołaja Ligęzy w Bieczu, w: Arma virumque cano.

Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzinKraków 2006, s. 155-163

Latin inscriptions in the interiors of the Royal Castle in Warsaw during the reign of Stanislaus Augustus, w: Respublica Ltteraria in Action. Letters – Speeches – Poems – Inscriptions [materiały z sesji OBTA i PAU], ed. A. Skolimowska, Warsaw-Cracow  2007, s. 115-127

Heraldyka i barokowa wyobraźnia. Formy herbów w polskich nagrobkach i dekoracjach  pogrzebowych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, seria nowa, t. VIII, 2008, s. 99-114

Wizerunek Zygmunta III z warszawskiej kolumny. W poszukiwaniu analogii, w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace dedykowane Prof. Juliuszowi A. Chrościckiemu, Warszawa 2009, s. 551-560

Polski Horacjusz czy Wolność wiodąca lud na barykady – figura rzymskiego legionisty na pomniku Stanisława Małachowskiego, w: Mit-Symbol-Mimesis. Studia z dziejów teorii  i historii sztuki dedykowane Prof. Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin 2009, s. 231-248

Kolumna Barska w Rapperswilu – geneza i symbolika formy monumentu, w: Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycje, pod red. A. Buchmann i A. Danilczyka, Warszawa 2010,  s. 45-56

O kilku oryginalnych wywodach genealogicznych w polskiej sztuce sepulkralnej okresu baroku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. IX (XX), 2010, s. 67-78

Renesansowe plakiety typu PAX w zbiorach polskich, „Kronika Zamkowa”, nr 1-2/5- 60/2010 [materiały z sympozjum Historia i sztuka zorganizowanego z okazji 85-lecia urodzin prof. Andrzeja Ciechanowieckiego], s. 89-101

Historia, symbolika i recepcja Kolumny Barskiej w Rapperswilu, „Zeszyty Historyczne”,          t. XI: Z dziejów emigracji polskiej XVIII-XX w., pod red. J. Dziwoki i B. Urbanowicz, Częstochowa 2010, s. 33-50.

Auro fulgidior. O konieczności ponownego pozłocenia posągu Zygmunta III Wazy, w:Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin    i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 288-301

Inicjatywy artystyczne z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta – ewolucja formy         i treści, w: Stanisław August ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, katalog wystawy, Warszawa 2011, s. 62-69

Rzeźba na dworze króla Stanisława Augusta, w: Stanisław August ostatni król..., s. 314-319

Treści obrazu Sandra Botticellego Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i aniołem z Muzeum Narodowego w Warszawie, w: Limen expectationis. Księga ku czci śp.     ks. prof. Zdzisława Klisia, red. J. Urban, A. Witko, Kraków 2012, s. 23-42

Nowożytne rzeźby w gipsie w kolekcji króla Stanisława Augusta, w: Fidiasz, Michał Anioł          i inni. Królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych Stanisława Augusta, red.   J. Miziołek, H. Kowalski, Warszawa 2012, s. 77-97

Naśladownictwo, inspiracja, kompilacja. W poszukiwaniu genezy niektórych rzeźb z kręgu  króla Stanisława Augusta, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI: Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, red. I. Rolska, K.Gombin, Lublin 2012, s. 465-475

King Stanisław August’s Sculpture Collection in Warsaw,w: Collectioneur et mécène dans  l’Europe des Lumières, publié sous la direction de M M. Grąbczewska, Paris 2013, s. 129-136 «Collection historique de l’Institute d’études slaves», vol. L

Wyobrażenia delfina i wieloryba w sztuce na ziemiach polskich od XVI do początku XIX w., w: Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju,red. A. S. Czyż, J.   Nowiński, Warszawa 2013, s. 424-441

Kamienica w czasach Fukierów, w: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1934-2014. Historia – ludzie – siedziby, red. A. Badach, A. S. Czyż, Warszawa 2014, s. 55-70

Przypuszczalna Gloryfikacja Fryderyka II Hohenzollerna w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, w: Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, Warszawa 2015, s. 382-395

 

Hasła leksykograficzne:

Padovano, Giovanni Maria, w:Encyklopedia Katolicka, t. XIV, wyd. KUL, Lublin 2010

Palloni, Michelangelo, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, wyd. KUL, Lublin 2010

Perugino, w:Encyklopedia Katolicka, t. XV, wyd. KUL 2011, szp. 356-358

Peruzzi,Baldasare, w:Encyklopedia Katolicka, t. XV, wyd. KUL 2011, szp. 358-360

Pesellino, Francesco, w:Encyklopedia Katolicka, t. XV, wyd. KUL 2011, szp. 370-371

Rafael Santi,w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 1142-1144

Robbia della,rodzina, w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 129-132

Roberti, Ercole, w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 139-140

Sangallo, da, rodzina, w:Encyklopedia Katolicka, t. XVII, wyd. KUL 2012, szp. 1038-1041

 

Redakcja naukowa publikacji:

Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej od X do XVIII wieku, katalog

wystawy, Warszawa 1999 (wspólnie z P. Mrozowskim)

 

Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecznej. Księga Pamiątkowa poświęcona prof.

Kindze Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa 2009 (wspólnie z M. Janiszewską i M.

Tarkowską)

 

Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w okresie nowożytnym, Warszawa

2013 (wspólnie z M. Kuhnke)

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1934-2014. Historia – ludzie – siedziby, Warszawa 2014

(wspólnie z A. S. Czyż)

 

Inne:

Noty katalogowe publikowane w katalogach wystaw – ponad 70 not (1994-2015)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach