Projekty i badania naukowe pracowników Instytutu Historii Sztuki UKSW

\Materiały do Korpusu Staropolskiego. Etap 2 - litery D-M
Kierownik projektu: Przemysław Stanisław Mrozowski
Wartość całkowita projektu: 830 714,00 zł
Okres realizacji: 2018-2023
Opis projektu: Celem projektu jest zgromadzenie informacji o zachowanych i znanych tylko ze źródeł ikonograficznych portretach polskich, powstałych od średniowiecza po koniec I Rzeczypospolitej, a następnie jego opracowanie naukowe i klasyfikacja oraz kompleksowa, usystematyzowana alfabetycznie publikacja, tworząca słownik biograficzno-ikonograficzny. W przeważającej mierze gromadzony materiał nie był jeszcze przedmiotem badań i wymaga naukowej weryfikacji oraz wiarygodnej interpretacji. Celem jest jednocześnie dotarcie do wizerunków do tej pory nieznanych, pozostających poza obiegiem naukowym.
 
Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na Mazowszu
Kierownik projektu: Jakub Lewicki
Wartość całkowita projektu: 570 000,00 zł
Okres realizacji: 15.07.2014-14.02.2019 Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji malarstwa ściennego na terenie Mazowsza z okresu średniowiecza i nowożytności. Inwentaryzacja obejmuje malarstwo ścienne znajdujące się w budowlach sakralnych, jak i w budynkach świeckich od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Wszystkie malowidła zostaną udokumentowane fotograficznie i opisane, weryfikacji będzie poddane ich datowanie. Projekt obejmuje obszar obecnego województwa mazowieckiego, co ułatwi dostęp do dokumentacji znajdującej się w urzędach konserwatorskich.
 
Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu
Grant Miniatura 1, Narodowe Centrum Nauki
nr grantu 370101
kierownik: dr Magdalena Łaptaś
okres realizacji 2017-2018 r.
 
Parafie i Kościoły polskie w USA. Inwentaryzacja źródłowa
2017 r.
 
Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na. Mazowszu
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 
 
Cmentarze dawnego województwa tarnopolskiego
projekt realizowany jest od 1998 roku
 
Udany START. Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
Okres realizacji projektu: od 2017-04-10 do 2020-04-09
605 417,36 zł
 
Między centrum a prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
Kierownik projektu: Jakub Lewicki
Wartość całkowita projektu: 500 000,00 zł
Okres realizacji: 20.03.2013-19.03.2018
Typ projektu: B+R Opis: Celem niniejszego projektu jest dokumentacja dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej w celu ich szerszego udostępnienia i opracowania. Ma ona ogromne znaczenie wobec coraz bardziej utrudnionego dostępu do źródeł w archiwach ukraińskich.
 
ZAKOŃCZONE
Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego.
2012-2016 r.
 
Grant międzynarodowy Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Numer projektu 12 0187 81
400 000,00 PLN (projekt zrealizowany)
Okres realizacji projektu: 2013-2016
Strona projektu - http://rossa.sztuka.edu.pl
 
„Ochrona dóbr kultury i środowiska” unikatowy kierunek na unikatowe czasy.
2015 r.
 
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PODTRZYMANIA POTENCJAŁU BADAWCZEGO
 
 
2017  
Omówienie koncepcji odbudowy kraju po zniszczeniach I wojny Światowej prof. dr hab. Jakub Lewicki
Atrybut, strój, kontekst, inskrypcja w rozpoznaniu malowideł nubijskich i koptyjskich dr Magdalena Łaptaś
Migracje Ormian i ich drogocenności (1918-1945) prof. dr hab. Waldemar Deluga
Środowisko artystyczne Zakopanego w okresie 1945-1970 dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera
   
2016  
Artyści żydowscy w Polsce 1945-1968. Środowisko i sztuka. Rozprawa habilitacyjna. Kontynuacja badań –  dr Magdalena Tarnowska
La Diaspora arménienne en Europe Centrale (XV-XVII siècles): histoire, culture, l’art –  prof. dr hab. Waldemar Deluga
Cmentarz miejski w Tarnopolu – badania inwentaryzacyjne  dr Bartłomiej Gutowski
Kontakty artystyczne rodziny Paców z Medyceuszami i de Pazzimi w XVII stuleciu dr hab. Anna Czyż
Spolia w rzemiośle artystycznym polskim i zachodnioeuropejskim dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW
Rytuały władców nubijskich i ich odwzorowanie w sztuce   dr Magdalena Łaptaś
   
   

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach