Projekty i badania naukowe pracowników Instytutu Historii Sztuki UKSW

Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu
Grant Miniatura 1, Narodowe Centrum Nauki
nr grantu 370101
kierownik: dr Magdalena Łaptaś
okres realizacji 2017-2018 r.
 
Parafie i Kościoły polskie w USA. Inwentaryzacja źródłowa
2017 r.
 
Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na. Mazowszu
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 
 
Cmentarze dawnego województwa tarnopolskiego
projekt realizowany jest od 1998 roku
 
Udany START. Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
Okres realizacji projektu: od 2017-04-10 do 2020-04-09
605 417,36 zł
 
Między Centrum a Prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
500 000 zł
Realizacja 2013-2018
 
Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego.
2012-2016 r.
 
Grant międzynarodowy Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Numer projektu 12 0187 81
400 000,00 PLN (projekt zrealizowany)
Okres realizacji projektu: 2013-2016
Strona projektu - http://rossa.sztuka.edu.pl
 
„Ochrona dóbr kultury i środowiska” unikatowy kierunek na unikatowe czasy.
2015 r.
 
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PODTRZYMANIA POTENCJAŁU BADAWCZEGO
2017  
Omówienie koncepcji odbudowy kraju po zniszczeniach I wojny Światowej prof. dr hab. Jakub Lewicki
Atrybut, strój, kontekst, inskrypcja w rozpoznaniu malowideł nubijskich i koptyjskich dr Magdalena Łaptaś
Migracje Ormian i ich drogocenności (1918-1945) prof. dr hab. Waldemar Deluga
Środowisko artystyczne Zakopanego w okresie 1945-1970 dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera
   
2016  
Artyści żydowscy w Polsce 1945-1968. Środowisko i sztuka. Rozprawa habilitacyjna. Kontynuacja badań –  dr Magdalena Tarnowska
La Diaspora arménienne en Europe Centrale (XV-XVII siècles): histoire, culture, l’art –  prof. dr hab. Waldemar Deluga
Cmentarz miejski w Tarnopolu – badania inwentaryzacyjne  dr Bartłomiej Gutowski
Kontakty artystyczne rodziny Paców z Medyceuszami i de Pazzimi w XVII stuleciu dr hab. Anna Czyż
Spolia w rzemiośle artystycznym polskim i zachodnioeuropejskim dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW
Rytuały władców nubijskich i ich odwzorowanie w sztuce   dr Magdalena Łaptaś