Magdalena Łaptaś

litera: 
L
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

magda.laptas@gmail.com

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Zainteresowania naukowe Magdaleny Łaptaś koncentrują się na sztuce basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem malowideł pozyskiwanych podczas polskich wykopalisk w Sudanie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje kilkunastoletnią pracę w Galerii Faras, w Muzeum Narodowym w Warszawie i wieloletnią pracę na uczelni.

Od 2001 r. bierze rokrocznie udział w wykopaliskach w Banganarti (Sudan), była także członkiem misji konserwatorskich w Kaftun i Ma’adw Libanie. W roku akademickim 2018/2019 kierowała projektem pt. „Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu” w ramach grantu pozyskanego w NCN (Miniatura 1). Obecnie przygotowuje materiały na Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich, podczas którego będzie przewodniczącą okrągłego stołu pt. „Christian Nubia as a Bridge between Byzantium and Africa”.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

1. Coptic Society.
2. Nubian Society.
3. Sudan Research Archaeological Society.
4. International Center of Medieval Art.
5. Verein zur Förderung der Christlichen Archäologie Ӧsterreichs.
6. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Artykuły w pracach zbiorowych

 1. S. Jakobielski with M. Martens-Czarnecka and M. Łaptaś, B. Mierzejewska, B. Rostkowska, Pachoras (Faras). The wall paintings from the Cathedrals of Aetios, Paulos and Petros, Warsaw 2017
 2. The Archangel Raphael as protector, demon, tamer, guide and healer. Some aspects of the Archangel’s activities in Nubian painting [w:] A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (red.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warsaw 2016, 459-479.
 3. The Holy Protectors of the Nubian Rulers and Symbolism of Numbers in the Upper Church in Banganarti [w:] Żurawski et al.,Kings and Pilgrims. St Raphael Church II in Banganarti mid- eleventh to mid-eighteenth century, Warsaw 2014, 287-293
 4. Archangels as Protectors and Guardians in Nubian Art[w:]  Between the Cataracts [w:] Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies. Warsaw University , 27 August – 2 September 2006, t. 2,2 Warsaw 2010, 673-680.
 5. A Proskynetarion from the Collection of the National Museum in Warsaw: A Preliminary Description [w:] M.   Immerzeel, J. van der Vliet (red.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millenium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, 27 August – 2 September 2000, t. II, Leuven, Paris, Dudley – MA 2004, s. 1349 -1358.
 6. Faras. Die Kathedrale aus dem Wüstensand. Eine Ausstellung des Kunshistorisches Museums Wien und des Nationalmuseums in Warschau. Kunsthistorisches Museum 23. Mai bis 15. September 2002, W. Seipel (red.), Wien – Milano 2002. ( Katalogbeitrӓge nr 2-4, 12, 26, 27, 29).

Artykuły w czasopismach

 1. An ‘Enigmatic Man’ in the Anastasis Scene from the Lower Church in Banganarti. An Attempt at identification, Études et Travaux, 33 (2015), 105-120.
 2. The Heritage of the Christian Art and Architecture in Medieval Lebanon. Report, Series Byzantina, t. 11 (2013), s.109-120.
 3. The Crown of the Eparch of Nobadia?, Mitteilungen zur ChristlichenArchäologie, 18 (2012), s. 21-32.   
 4. A Feast of the Archangel Michael. A New Interpretation of the Mural Painting from Old Dongola, Eastern Christian Art, 5 (2008), s. 77-87.
 5. St Andrew the Apostle in the Murals of the Upper Church in Banganarti, Études et Travaux, 22 (2008), s. 101-114.
 6. Banganarti 2003. The Wall Paintings, Polish Archaeology in the Mediterranean Reports 2003, 15 (2004), s. 244-252.
 7. Representation of the Angelic Hierarchy in a Nativity Scene from Faras Cathedral, Gdańsk Archaeological Museum Reports, 2 (2003), s. 137-143. 
 8. A Sphere, an Orb or a Disc? The Object Held by the Archangels in the Faras Cathedral Wall Paintings, Bulletin du  Musée National de Varsovie, 38/1-4 (1997), ss. 24-42.
 9. Paintings from the Faras Cathedral. The ”Colour” Classification Method, Nubian NoteLet,  2, (1996), ss. 1-18.

 

REDAKCJE

Współredakcja: Eastern Christian Art. In its Late Antique and Islamic Contexts, wydawnictwo: Peeters, Louvain

 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI

1.Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie – międzynarodowa konferencja zorganizowana w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 17.10.2008. 

2. Banganarti 2002, Sztuka i Archeologia w Dolinie Nilu Środkowego, 29.10.2002 Muzeum Narodowe w Warszawie (miedzynarodowa konferencja zorganizowana z dr Bogdanem Żurawskim),

3.  Proskynetaria z Jerozolimy. Pilgrim’s souvenirs from the Holy Land, Warsaw 9.10.2003 The National Museum in Warsaw, The Cardinal Stefan Wyszyński University (międzynarodowa konferencja zorganizowana z Waldemarem Deluga)
 

KONGRESY, SYMPOZJA, KONFERENCJE, WYKŁADY  (udział czynny)

1.     VI Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Münster 1996; referat: “Comments on Wall Paintings from „House A“ in Old Dongola”.

2.     VI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna. Gdańsk – Gniew 1999; referat: „Przedstawienie hierarchii anielskiej w scenie Bożego Narodzenia z Katedry w Faras”.

3.     VII Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Lejda 2000; referat: “A Proskynetarion from the Collection of the National Museum in Warsaw: a preliminary description”.

4.     XX Międzynarodowy Kongres Bizantynologiczny, Paryż 2001; referat:“Loros as Part of Archangels Dress in Faras Cathedral”.

5.     X Międzynarodowy Kongres Studiów Nubiologicznych, Rzym 2002; referat  „Iconography of Archangels in Nubian Art”.

6.     Banganarti 2002, międzynarodowa konferencja „Sztuka i archeologia w Dolinie Środkowego Nilu”, Warszawa 2002, referat: „Banganarti 2002, malowidła”.

7.     X Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk – Gniew 2003, referat: „Banganarti 2003, malowidła”.

8.     Międzynarodowa konferencja,  Proskynetaria z Jerozolimy. Pamiątki pielgrzymów do Ziemi Świętej, Warszawa 2003, referat:  “Warsaw proskynetarion in the collection of the National Museum in Warsaw”.

9.     VIII Międzynarodowy Kongres Koptologiczny,  Paryż 2004, referat: „Newly discovered murals from Banganarti”.

10.   XI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk – Gniew 2004, referat: „Funkcja przedstawień archaniołów w kościołach nubijskich”.

11.   VII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego Antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Kazimierz Dolny 2004, referat: „Miejsca przedstawień archaniołów w kościołach nubijskich”.

12.   XI Międzynarodowy Kongres Studiów Nubiologicznych, Warszawa 2006; referat: “Archangels as protectors and guardians in the Nubian painting”.

13.   XIV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew 2007; referat: „Św. Andrzej w malarstwie Górnego Kościoła w Banganarti”.

14.   Seminarium Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, Lublin 2007,  wykład: „Apostołowie Piotr i Andrzej w malarstwie nubijskim”.

15.   Wykład w ramach Pikniku RadiaBis: Archaniołowie w malarstwie nubijskim, Warszawa, 26 Maj 2007.

16.   XV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew 2008; referat: „Święto archanioła Michała? Nowa interpretacja malowidła w Klasztorze na Komie H w Starej Dongoli”.

17.   IX Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Kair 2008; wykład: “Two Dancing Warriors in the Nativity Scene from Old Dongola: An Attempt of the Iconographical Interpretation”.

18.   Wykład, „Jutro będzie potop” w Muzeum Narodowym (w ramach Festiwalu Nauki), Warszawa 2008

19.   Konferencja naukowa w UKSW Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie, Warszawa 2008; wprowadzenie w konferencję oraz referat: „Średniowieczne malarstwo w Libanie – nowe perspektywy badawcze”.

20.   „Kolegium apostolskie bez św. Pawła w nubijskim malarstwie apsydowym” -  wykład w ramach Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, KUL 2009.

21.   XVI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologicznaw Gdańsku i Gniewie; wykład: „Symbolika oczu na skrzydłach archaniołów w malarstwie nubijskim”, Gdańsk 2009.

22.   XII Międzynarodowy Kongres Studiów Nubiologicznych, The British Museum, Londyn;  “The symbolism of Number Seven in the Architecture of the Upper Church in Banganarti”.

23.   XXII Międzynarodowy Kongres Bizantynologiczny, Sofia; referat: “Mythological Motifs in Nubian Art” .

24.    XIX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku i Gniewie 2012; referat: „Korona króla, eparcha   czy królowej? Próba identyfikacji postaci na podstawie atrybutów”.

25.   Workshop: Crossing borders. The Christian material Culture of the Middle East in Context, Leiden University 2012; referat: “Apostolic college without St. Paul. Nubian phenomenon?”.

26.   X Międzynarodowy Kongres Koptologiczny, Università di Roma Sapienza 2012; referat “A Horned Crown in the Light of New Discoveries from Banganarti (Sudan)”.

27.   Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, konferencja w UKSW 2012; referat „Apostołowie: Piotr, Andrzej i Jan w malarstwie nubijskim”.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach