Przemysław Mrozowski

litera: 
M
tytuł / stopień naukowy: 
dr hab.

 

DR HAB. PRZEMYSŁAW MROZOWSKI

Adiunkt Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Ikonografii


KONTAKT
tel. 22 657 23 61


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień związanych z symbolem i jego rolą w kulturze średniowiecznej i nowożytnej; symbolem przybierającym postać rytualnego gestu, znaku heraldycznego, wreszcie dzieła sztuki o specyficznej, zwykle komemoracyjnej funkcji. W nurcie tych zainteresowań utrzymane są najnowsze badania, koncentrują się wokół zagadnienia genezy portretu staropolskiego.


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Link do Polskiej  BibliografiiNaukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1212198/Przemys%C5%82aw_Mrozowski


1.Gotyckie tablice erekcyjne i romańskie tympanony fundacyjne jako wyraz odmiennej sytuacji prawnej fundatorów, [w:]Mecenas-Kolekcjoner-Odbiorca, Warszawa 1984.

2.Tablica fundacyjna Dobiesława Oleśnickiego w Siennie jako wyraz kultury rycersko-dworskiej,„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, nr 100, 1984.

3.Fundacje artystyczne książąt mazowieckich u schyłku średniowiecza,„Rocznik Warszawski”, XVIII, 1985.

4.Orientalizacja stroju szlacheckiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku,[w:]Orient i orientalizm w sztuce, Warszawa 1986.

5.Herb jako środek narracji w sztuce polskiego średniowiecza,„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, nr 102, 1986.

7.Fundator i jego postawa w ikonografii romańskiej X-XII w.,„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, nr 104, 1988.

9.Klęczenie w kulturze Zachodu średniowiecznego: gest ekspiacji - postawa modlitewna ?,„Kwartalnik Historyczny”, XCV, 1988, nr 1.

10.święci i herosi na nagrobkach gotyckich,„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, nr 106, 1989.

11.Herby na nagrobkach gotyckich w Polsce,„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nr 2, 1990.

12.Polskie tablice erekcyjne z wieków XIV i XV,„Studia źródłoznawcze”, XXXII-XXXIII, 1990.

13.Gest portretowy w gotyckiej rzeźbie nagrobnej w Polsce,[w:]Portret. Funkcja-Forma-Symbol,Warszawa 1990.

14.Tablice erekcyjne z kręgu Zbigniewa Oleśnickiego,Biuletyn Historii Sztuki”, LII, 1990, nr 1-2.

15.Historycznelegitimatioa fundacje Zbigniewa Oleśnickiego,[w:]Sztuka i historia,Warszawa 1992.

16.Stanisława Augusta czasy i ludzie. Portret polski drugiej połowy XVIII wieku.Wystawa w Muzeum im. Ks. Kluka w Ciechanowcu, Warszawa 1992.

17.Genuflexion in Medieval Western Culture: the Gest of Expiation - the Praying Posture,„Acta Poloniae Historica”, vol. 68, 1993.

18.O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV-XV wieku,„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, I (XII), 1993.

19.Gest władcy w ikonografii polskiego średniowiecza,[w:]Imagines poteststis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w.,Warszawa 1994.

20.Ubiór jako wyraz świadomości narodowej szlachty polskiej w XVI-XVIII wieku,[w:]Ubiory w Polsce,Warszawa 1994.

21.Polskie nagrobki gotyckie,ss. 352, ilustracje, wyd. Arx Regia, Warszawa 1994.

22.Portret Marianny z Grudzińskich Zbijewskiej i niektóre zagadnienia realizmu w polskim malarstwie portretowym XVIII wieku,„Kronika Zamkowa”, nr 1/29-2/30, 1994.

23.O stylizacji Orła Białego w sztuce polskiej,[w:]Orzeł Biały - 700 lat herbu Państwa Polskiego.Katalog wystawy w Zamku Królewskim, Warszawa 1995 (także redakcja naukowa całego tomu)

24.Formy i stylizacje Orła Białego w średniowieczu,[w:]Orzeł Biały. Herb Państwa Polskiego,Warszawa 1996.

25.Kościól św. Piotra w Sandomierzu. Analiza historyczno-architektoniczna,[w:]Sandomierz: badania 1969-1973,t. 2, Warszawa 1996 (wspólnie z R. Kunklem).

26.Narodziny Stolicy. Warszawa w latach 1596-1668.Katalog wystawy w Zamku Królewskim, Warszawa 1996 (redakcja naukowa).

28.Les blasons et l’art funéraire en Pologne à l’époque gothique,[w:]Genealogica et Heraldica. Report of the 20th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences,Stockholm 1996.

29.Turniej według dobrego króla René,„Mówią wieki. Magazyn historyczny”, nr 6(445), 1996.

30.Przesłanie symboliczne portretu w kulturze Polski średniowiecznej,[w:]Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym,Warszawa 1997.

31.Les formes artistiques de l’Aigle Blanc au moyen âge,[w:]L’Aigle et le lion dans le blason médiéval et moderne,Warszawa 1997.

32.Portret w Polsce u progu nowożytności,[w:]Sztuka około 1500,Warszawa 1997.

33.Het koninklijke kunstmecenaat en de kunstcollectie van de Poolse Wasa’s, [w:]De prinselijke pelgrimstocht. De „grand tour” van Prins Ladislas van Polen 1624-1625,Antwerpen 1997.

34.W kręgu sarmatyzmu,[w:]Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej.Katalog wystawy w Zamku Królewskim, Warszawa 1997; wersja niemiecka:Im Kreis des Sarmatismus,[w:]Unter einer Krone. Kunst und Kultur des sächsisch-polnischen Union,Leipzig 1997.

35.Nie zrealizowsane dzieło Thorvaldsena – pomnik Stanisława Mokronowskiego,„Kronika Zamkowa” 1/35/ 1997.

35.Rafael i Tycjan w Zamku Warszawskim,[w:]Rafael, Tycjan - książęta malarzy. Pokaz dwóch arcydzieł z Florencji,Kraków 1998.

36.Ornamenta Ecclesiae Poloniae, [w:]Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej. Wiek X – XVIII. Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 1999.

37.Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej. Wiek X – XVIII. Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 1999, redakcja naukowa katalogu.

38.Aleksander Gieysztor jako badacz i znawca sztuki,„Przegląd Historyczny”, 1999, nr 4.

39.Jeszcze o Hansie Brandtcie, „Porta Aurea.Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu GdańskiegoVI, 1999.

40.Siste gradum viator – o upamiętnianiu zmarłych w sztuce dawnej Polski,[w:]Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. śmierć w kulturze dawnej Polski.Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 2000.

41.Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. śmierć w kulturze dawnej Polski.Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 2000 - redakcja naukowa tego katalogu.

42.Ad vivum czy post mortem – kiedy malowano zmarłym portrety trumienne,„Studia Muzealne” XIX, 2000.

43.Sztuka jako narzędzie władzy – królewski patronat artystyczny Kazimierza Wielkiego,[w:]Sztuka i władza.Materiały Konferencji Instytutu Sztuki PAN, Warszawa.

44.L’elite du pouvoir en tant que protectrice de l’ar. dans les pays des Jagellons au tournant des XVe et XVIe siècles,[w:]Die Bedeutung der Jagiellonen fur Kunst und Kultur Mitteleuropas (1450-1550),Leipzig-Nurnberg 2002.

45.Arcybiskup Tarnowskiad vivum,„Kronika Zamkowa” nr 1/39, 2000.

46.La Pologne sous le rois Louis le Grand et Hedwige[w:]L’Europe des Anjou,Paris 2001

47.Podobizny jagioellońskie na rodowodach portretowych cesarza Maksymiliana I,[w: ]Arx felicitatis. Księga ku czci Profersora Andrzeja Rottermunda w 60 rocznicę urodfzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników,Warszawa 2001.

48. Imagines potestatisna pieczęci arcybiskupa Jana Gruszczyńskiego, [w:]Heraldyka i okolice. Studia dedykowane Stefanowi K. Kuczyńskiemu, Warszawa 2003.

49.Die königliche Schatzkammer und die Sammeltätigkeit der polnischen Monarchen, w:Thesauri Poloniae. Schatzkammer Polen, katalog wystawy KHM Wien 2002

50.Die Pracht der Magnaten, w:Thesauri Poloniae. Schatzkammer Polen, katalog wystawy KHM Wien 2002

51 – 58. Nadto osiem mini-esjejów w:Thesauri Poloniae. Schatzkammer Polen, katalog wystawy KHM Wien 2002.

59.Jean III Sobieski: „Veni, vidi, Christus vincit“,[w:]Sobieski - Rois de Pologne (1629-1696). Vaneau – Sculpteur (1653-1694). Un monument au Puy,Le Puy-en-Velay 2002.

60.Dama z jaszczurką czyli o krakowskim epitafium Stanisława i Katarzyny Włodków[w:]Sztuka włoska w Polsce. Księga jubileuszowa ku czci profesora Mariusza Karpowicza, Warszawa 2005.

61.Poczet ikonograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski,wstęp wybór i opracowanie, Orlęta, Warszawa 2003.

62.Gdańsk dla Rzeczypospolitej,[w:]Gdańsk dla Rzeczypospolitej.Katalog wystawy w Muzeum Historycznym Gdańska, Gdańsk 2004.

63.Leszczyński dans l’histoire de Pologne,[w:]Stanislas un roi de Pologne en Lorraine.Katalog wystawy w Musée Lorraine w Nancy, Nancy 2004 (zmieniona wersja w:Stanisław Leszczyński, król Polski księciem Lotaryngii.Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 2005)

64.Entre tradition et innovation. Sur la recherche du goût national, [w:]Semper Polonia. L’art en Pologne du Lumieres au romantisme.Katalog wystawy MBA w Dijin, Dijon 2004.

65.Les Anjou et la culture chevaleresque en Pologne,[w:]L’Europe des Anjou, Angers 2005

66.Wpływy francuskie w malarstwie polskim XVII wieku,[w:]Ombres et lumieres. Quatre siècles de peinture française.Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 2005.

67.Courtoisie à la polonaise –czyli o zachowaniach dworskich w Polsce średniowiecznej, [w:] Dawne elity – słowo i gest, Warszawa 2005.

68.Erudycja artystyczna możnych a ich fundacje u progu XVI wieku[w:]Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej,„Studia nad sztuką renesansu i baroku”, t. VI, Lublin 2005.

69.Sztuka jako narzędzie władzy królewskiej w Polsce[w:]Dzieło sztuki –źródło ikonograficzne czy coś więcej.Materiały Zjazdu Powszechnego Historyków Polskich, Warszawa 2005.

70. Wokół czupryny – przyczynek do genezy fryzury staropolskiej, w: Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, Kraków 2006.

71. Jasna Góra – klasztor dynastyczny, państwowy, narodowy, w: U tronu królowej Polski. Jasna Góra w dziejach kultury i duchowości polskiej, Warszawa 2006.

72. Królów polskich Ordo pompae funebris i pośmiertna komemoracja, w: Imagines potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim, Malbork 2007.

73. Sztuka jako narzedzie władzy królewskiej w Polsce późnego średniowiecza, [w:] Król w Polsce średniowiecznej. Maiestas. Potestas. Societas, Kraków 2007.

74. Wyobrażenie wroga w Polsce średniowiecznej i nowożytnej w świetle źródeł ikonograficznych, [w:] Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, Warszawa 2008.

75.Imagines maiorum – galerie przodków w kulturze dawnej Polski. Między imaginacją a potrzebą wiarygodności, [w: ] Polska i Europa w dobie nowożytnej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Juliuszowi Chrościckiemu

Zmieniony ( 09.03.2017. )

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach