Aleksander Stankiewicz

litera: 
S
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

 

KONTAKT

a.stankiewicz@uksw.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Absolwent historii (2009-2012) i historii sztuki (2008-2013) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwukrotny stypendysta Fundacji Lanckorońskich w latach 2015 i 2017 (Rzym). Swoje badania koncentruje głównie na nowożytnej architekturze  Rzeczypospolitej. Interesuje się także  mecenatem magnackim, heraldyką oraz europejską emblematyką.

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

USOS UKSW

Academia.edu

Google Scholar

 

PUBLIKACJE

Artykuły 

 1. Program heraldyczny zamku żywieckiego od XVI do XVIII wieku [w:] Insignia et splendor. Heraldyka w służbie rodów szlacheckich i instytucji Kościoła, Kraków 2011, red. W. Drelicharz, Kraków 2011, s. 85–99
 2. Trzy zespoły kafli z zamku w Żywcu, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 18, (2012) s. 17–43
 3. Pojezuicki kościół pw. Rozesłania Apostołów we Włodzimierzu Wołyńskim a wpływy traktatu architektonicznego Andrei Pozza na architekturę sakralną XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej [w:] Prolegomena. Materiały studentów i doktorantów historii sztuki, red. A. Betlej, Kraków 2013, s. 63–85
 4. Treści propagandowe herbu złożonego Jana Stanisława Sapiehy z 1617/1620 roku, [w:] Źródła staropolskie i nauki pomocnicze historii, red. J. Rogulski, Kraków 2013, s. 295–340
 5. Galeria portretowa Jana Wielopolskiego (1700-1774), wojewody sandomierskiego, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 28 (2013) s. 148–175
 6. Tradycje militarne rodziny Chodkiewiczów w świetle grafiki oraz stemmat w drukach ulotnych z pierwszej połowy XVII w, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 3, red. Z. Hundert, K. Żojdź, J. J. Sowa, Oświęcim 2014, s. 61–95
 7. „Kleynoty których my przez żelazne nabywamy groty”. Kreacja zasług i pochodzenia Marcjana Aleksandra Ogińskiego w świetle grafik z druków ulotnych, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. IV, red. 
 8. Z. Hundert, K. Żojdź, Jan J. Sowa, Oświęcim 2015, s. 155–185
 9. „Collosus immortalis gloriae”. Prymas Teodor Andrzej Potocki w świetle grafik, "Nowożytnicze Zeszyty Historyczne", z. 6, (2015): Elity i propaganda w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., s. 160–188
 10. „A Wy, Cni Goście, gdy się obracacie, w tańcu planety inne wyrażacie…”: аналіз эпіталамы «Choreae bini solis et lunae» Філіпа Баеўскага (1645 г.), „Arche”, 12 (2015), s. 210–252
 11. Łaźnia i ogród w rezydencji Zygmunta Gonzagi margrabiego Myszkowskiego w Pińczowie, "Modus. Prace z historii sztuki", 15 (2015), s. 161–186
 12. Rola tradycji w twórczości architektonicznej Krzysztofa Bonadury Starszego, [w:]  Ars et Scientia, t. 7, red. K. Stefański, Łódź 2015, s. 493–514
 13. Dekoracja architektoniczna w twórczości architekta Krzysztofa Bonadury Starszego, [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki, red. A. Betlej, J. Daranowska-Łukaszewska, Warszawa 2015, s. 63–73
 14. Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Na pograniczu tradycji kultu i odniesień do przeszłości w sztuce, [w:] Historyzm-tradycjonalizm-archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym, red. M. Walczak, Kraków 2015, s. 234–248
 15. Domniemana działalność Krzysztofa Bonadury Starszego w dawnym województwie ruskim, [w:] Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, red. P. Łopatkiewicz, Rzeszów 2016, s. 143–166.
 16. Architektura pałacu biskupów krakowskich w Kielcach w wieku XVII, "Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach", 31 (2016), s. 65–98
 17. Wpływ fabryki i architektury kościoła jezuitów w Kaliszu na polską architekturę sakralną I poł. wieku XVII – kilka uwag, [w:] Sztuka Polski Środkowej, t. VI, red. P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 117–132
 18. Triumphus meritorum gentilitio. Kreacja zasług i pochodzenia Franciszka Wielopolskiego (1670–1732), "Krakowski Rocznik Archiwalny", 22 (2016), s. 3–51
 19. Herkules sarmacki i światło Rzeczypospolitej. Wizerunek Władysława IV Wazy w "Pharus Sarmatica" Bartłomieja Paprockiego z roku 1633, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. V, red. Z. Hundert, K. Żojdź, J. J. Sowa, Oświęcim 2017, s. 119-148
 20. Uwagi na temat twórczości architektonicznej Jana Catenazziego, "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego", (2017) nr 4 (46), s. 3–27
 21. Architektura kaplicy książąt Zbaraskich przy kościele OO. Dominikanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 84, (2018), s. 79-99.
 22. Architektura kościoła parafialnego w Gołębiu. Przyczynek do badań wpływu projektów Ottaviana Mascarina na architekturę polską pierwszej połowy wieku XVII, „Roczniki humanistyczne KUL”, 66 (2018) z. 4, s. 1-27.
 23. Zagraniczni muratorzy i architekci w Poznaniu w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Wędrowanie sztuki, red. A. Badach, K. Chrudzimska-Uhera, Warszawa 2018, s. 7-18.
 24. Nieznany inwentarz klejnotów króla Zygmunta Augusta z 1576 r., [w:] Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku, red. D. Nowacki, M. Piwocka, D. Szewczyk-Prokurat, Warszawa 2019, s. 41-62.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach