Romana Rupiewicz

litera: 
R
tytuł / stopień naukowy: 
Dr

KONTAKT

rromana@wp.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje zainteresowania naukowe skupione są wokół średniowiecznej ikonografii i plastyki. W swoich pracach zgłębiam symboliczne treści dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej w świetle literatury patrystycznej oraz średniowiecznego piśmiennictwa religijnego. Moje studia skupione są wokół pasji Jezusa oraz tematów związanych z Imago Mundi i obrazowania wiedzy. Badam także utożsamianie średniowiecznej tradycji Kościoła we współczesnej ikonografii sakralnej.

Drugim obszarem moich badań jest Kazimierz Dolny, stanowiący moją małą ojczyznę. Pasjonują mnie zagadnienia związane z ochroną krajobrazu kulturowego, historią i konserwacją zabytków, rewitalizacją miasta, gentryfikacją i suburbanizacją, zarządzaniem przestrzenią miejską. Zgłębiam także tematy mecenatu artystycznego kazimierskich mieszczan oraz sztukę, która tu powstawała do czasów międzywojnia.

 

LINKI

PBN - Polska Bibliografia Naukowa 

USOS UKSW

Academia.edu 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Union of Jewish Studies

Rada Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Stowarzyszenie Genius Loci (koordynator ds. Kazimierza Dolnego)

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Monografie

 1. Sąd nad Jezusem. Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności, Warszawa 2018.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Rola aniołów w średniowiecznych interpretacjach sferycznego modelu budowy świata w ikonografii miniatur w kodeksach encyklopedycznych od XIII do XV wieku, [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci,Toruń – Warszawa 2017, s. 427-451.
 2. Personifikacje Ziemi w plastyce średniowiecznej, [w:] Ziemia, Człowiek, Sztuka. Interdyscyplinarne studia nad Ziemią. Archeologia-historia-kultura-sztuka, red. Urszula Mazurczak, Warszawa 2015, s. 235-276.
 3. Sąd nad Jezusem z Nazaretu a Konfesja AugsburskaIdea legislationis w ikonografii dwóch obrazów z kościoła w Helmstedt w Dolnej Saksonii, [w:] Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. Anna S. Czyż, Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, s. 60-71.
 4. Between the Image and the Word: Research Methods Employed to Analyse Images of Judicium Sanguinarium Judaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi, „Ikon. Journal of Iconographic Studies”, Volume 7, 2014, s. 275-289.
 5. Sędziowie Jezusa w wizerunkach „Concilium et sententia a perfidis Iudeis in Iesum Nazarenum Redemptorem Mundi” w świetle przekazu ewangelicznego, [w:] Studia Antropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. Mazurczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 85-123.
 6. Sensacyjne odkrycie wyroku Piłata w XVI stuleciu. Jego źródła i oddziaływanie, [w:] Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 133-158. [Druk: 2012]
 7. Autorskie Ołtarze Grobu Pańskiego jako świadectwo wiary. Współczesne instalacje z kościoła pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym, [w:] Fides ex Visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin 2011, s. 99-109.
 8. Obraz Iudicium contra Christum ze skarbca bazyliki mariackiej w Krakowie w świetle odkryć domniemanych wyroków Piłata, [w:] W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011, s. 11-38.
 9. Pierwowzory graficzne wizerunku „Sądu nad Chrystusem” z kościoła Bożego Ciała w Krakowie, [w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska, Warszawa 2010, s. 57-78.  [Druk: 2011]
 10. Symbolika przestrzeni w Świątyni wczesnochrześcijańskiej, [w:] Przed obliczem Boga. Człowiek we wnętrzu świątyni. V Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej, red. H. Nadrowski, R. Frąk, R. Kozakiewicz-Opałka, Kielce 2006, s. 83-96.

Współautorstwo rozdziałów monografii

 1. [wraz z Jarosławem Janowskim] Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zabytkowym zespole architektoniczno-krajobrazowym, [w:] Architektura w krajobrazie: harmonia - kompromis – konflikt, Warszawa 2018, s. 385-405.

Recenzje, sprawozdania

 1. Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania", red. Janusz Nowiński przy współpracy Przemysława Mrozowskiego, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2016, t.3, s. 561-570.
 2. European prints and Polish art, „Print Quarterly“ nr XXV, (2008), s. 182.

Eseje

 1. Wstęp [w:] S. Kobielus, Kto użyczy łez trawom, Poznań 2013, s. 5-10.
 2. Teresa Panasiuk. Pierwsze ujrzenie świata, opowieść o artystce, „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, nr 4(48) /2005.
 3. Pierwsze ujrzenie świata. Wystawa Teresy Panasiuk w galerii Kordegarda w Warszawie, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Krytyków i Historyków Sztuki”, nr 7 (2004).
 4. O sobie samym. Wystawa Jacka Sempolińskiego w Zachęcie, „Artifex. Pismo Młodego Pokolenia Krytyków i Historyków Sztuki”, nr 5 (2003).

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach