Marta Wiraszka

litera: 
W
tytuł / stopień naukowy: 
dr

 

DR MARTA WIRASZKA

 

Dorobek naukowy za okres 1997-2012

 

I.  DANE OSOBOWE

 

1. MARTA WIRASZKA

2. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

3. Instytut Historii Sztuki

4. Katedra Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej

5. Stanowisko: stażysta (1996/97), asystent (1997/98 – 2007/08), adiunkt (2008/09)

6. Rok uzyskania:

                       

a) tytułu zawodowego magistra – 16 czerwca 1997

Temat: Przemiany w architekturze kościoła parafialnego Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście w Warszawie w XIX i pierwszej połowie XX wieku – pro­motor dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW

b) stopnia naukowego doktora – 25 września 2007

Temat: Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego – promotor dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW, re­cenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki) i dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW           

 

7. Zainteresowania naukowe:

 

Architektura XIX i XX wieku

Urbanistyka i zabudowa miasteczek kresowych – zabór austriacki i tereny II Rze­czypospolitej

Urbanistyka ziem polskich w okresie zaboru rosyjskiego – Kamieniec Podolski i gubernia podolska

Kaplice i mauzolea XIX i I poł. XX w.

 

II.  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

1. Wykaz publikacji naukowych autorskich (według lat ukazania się publikacji):

Link do Polskiej  Bibliografii Naukowej - https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1212454/Marta_Wiraszka

PUBLIKACJE ZWARTE:

Z. Bania, M. Wiraszka, Kamieniec Podolski miasto – legenda. Zarys dziejów urbani­styki i architektury od czasów najdawniejszych do współczesności, War­szawa 2001, ss. 242. [wyd. naukowe „Neriton”]

M. Wiraszka, Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2008, ss. 365, + 100 nlb. [wyd. naukowe „Neriton”]

[współredaktorzy: A. S. Czyż, J. Nowiński], Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. Rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, ss. 611. [wyd. UKSW]

 

PUBLIKACJE CIĄGŁE:

M. Wiraszka,Recenzja książki Renaty Słomy „Sybille”, „Artifex”, 2003, nr 5, s. 31-32.

M. Wiraszka, Przebudowa kościoła pokarmelitańskiego w Kamieńcu Podolskim na prawosławny sobór Matki Boskiej Kazańskiej w latach 1867-1878 – próba określenia form stylowych, „Series Byzantina“, t. V, 2007, s. 168-179.

M. Wiraszka, Między mitem a prawdą. Udział tradycji w kształtowaniu architektury kościoła NMP na Nowym Mieście w Warszawie w XIX i I poł. XX wieku, w: Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. B. Gutowski, Warszawa 2009, s. 145-152.

M. Wiraszka, Manifestacja carskiej polityki imperialnej na przykładzie miast admi­nistracyjnych guberni podolskiej, w: Sztuka w kręgu władzy, Materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin, To­ruń, 13-15 listopada, red. E. Pilecka i K. Kluczwajd, Warszawa 2009, s. 267-279.

M. Wiraszka, Koncepcja ikonograficzna grobowca ro­dzinnego Talowskich i Paszkowskich na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w: Sztuka cmentarzy. Materiały z konferencji naukowej,red. A. S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2010, s. 119-130.

M. Wiraszka, Strażnica wojskowa w Okopach Świętej Trójcy na tle budownictwa Korpusu Ochrony Pogranicza realizowanego w okresie międzywojennym wzdłuż wschodniej granicy Rzeczypospolitej, w: Homo creator et receptor artium, Księga Pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red. M. Wrześniak, Warszawa 2010, s. 341-350.

M. Wiraszka, Kamieniecki Pallazzo della Cancelleria. Rozważania na temat recepcji renesansu włoskiego w architekturze stolicy guberni podolskiej, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. Rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A. S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, s. 140-153.

M. Wiraszka, Mauzoleum małżonków Kazanowskich na warszawskich Powązkach, [w:] Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Poko­rze z okazji 70. urodzin, red. M. M. Olszewska, A. Skrodzka, Warszawa 2015, s. 602-615.

M. Wiraszka, Mauzoleum Prandotów Trzcińskich w Starej Rawie – pierwowzór i po­tencjalni twórcy, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXXXVII, 2015, nr 3, s. 507-528.

M. Wiraszka, Geneza artystyczna pomnika grobowego Józefa Frageta na Starych Powąz­kach w Warszawie, „Saeculum Christianum”, R. XXII, 2015, s. 229-240.

M. Wiraszka, Antoni Messing – współtwórca pomnika Najświętszej Maryi Panny przed kościołem reformatów i serii wzorowanych na nim nagrobków wzniesionych na cmentarzach Warszawy, „Saeculum Christianum”, R. XXIII, 2016, s. 208-222.

M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017, ss. 380 [wyd. naukowe UKSW]

M. Wiraszka, Wykorzystanie publikacji francuskich przy realizacji nagrobków na cmentarzach Warszawy w latach 1840-1860. Wzorniki Normanda i Quaglia, „Arti­fex Novus. Czasopismo Naukowe IHS UKSW”, 2017, nr 1, s. 46-61. [na razie w wersji internetowej]

           

2.  Wykaz publikacji popularno-naukowych (według lat ukazania się publikacji):

 

M. Wiraszka, Kościół Panny Marii na Nowym Mieście i jego legendy, „Niedziela”, dod. warszawski, R:XLII (1999) nr 12, s. IV.

M. Wiraszka, Symbolika starych pomników nagrobnych. Drzewo i krzyż, „Nie­dziela”, dod. warszawski, R:XLII (1999) nr 44, s. V.

M. Wiraszka, Symbolika starych pomników nagrobnych. Antyczne motywy w chrze­ścijańskiej sztuce cmentarnej, „Niedziela”, dod. warszawski, R:XLII (1999) nr 45, s. V.

M. Wiraszka, Symbolika starych pomników nagrobnych. Motywy egipskie w chrze­ścijańskiej sztuce cmentarnej, „Niedziela”, dod. warszawski, R:XLII (1999) nr 46, s. V.

M. Wiraszka, Symbolika starych pomników nagrobnych. Anioły, junony, geniusze, „Niedziela”, dod. warszawski, R:XLII (1999) nr 47, s. V.

M. Wiraszka, Jubileuszowe symbole. Porta Sacra, „Niedziela”, dod. warszawski, R:XLII (1999) nr 51, s. V.

 

3. Udział w sympozjach i konferencjach naukowych:

2006 – Polsko-ukraińska konferencja, pt: „Sztuka dawnych kresów południowo-wschod­nich Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku” – 15-16 listopada 2006, Za­kroczym k. Warszawy, referat:Strażnica wojskowa w Okopach Św. Trójcy na tle budownictwa K.O.P. realizowanego w okresie międzywojennym wzdłuż wschodniej granicy Rzeczypospolitej.

2007 – Konferencja robocza „Dawne kresy wschodnie Rzeczypospolitej – problema­tyka badań inwentaryzacyjnych” (przygotowana przez Warszawski Oddział SHS i Instytut Historii Sztuki UKSW) – 28 listopada 2007, Warszawa, referat: Badania inwentaryzacyjne przeprowadzone na terenie dawnej guberni podol­skiej w latach 2000-2004.

2007– Konferencja „Fenomen Genius Loci“ – 13-14 grudnia 2007, zorganizowana przez UKSW i Muzeum Pałac w Wilanowie, referat: Między mitem a prawdą. Udział tradycji w kształtowaniu architektury kościoła NMP na Nowym Mieście w Warszawie w XIX i I poł. XX wieku.

2008– Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sztuka w kręgu władzy”, zorganizowana przez Odział Toruński SHS w dniach 13-15 listopada 2008 r. w Toruniu – temat: Manifestacja carskiej polityki imperialnej na przykładzie miast administracyjnych guberni podolskiej

2008– Konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardy­nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, 4-5 grudnia 2008 r. Temat referatu: Koncepcja ikonograficzna grobowca ro­dzinnego Talowskich i Paszkowskich na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

2012– Konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódz­kiego „Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki” w dniach 11-12 października 2012, temat: „Styl rastrellowski” w Petersburgu, Kijowie i na Kijowszczyźnie w XIX i pierwszej dekadzie XX wieku.

 

4. Inne wygłoszone referaty:

6 maja 2004– Warszawa, ul. Piwna 44, SHS – temat odczytu: Rozwój przestrzenny i zabudowa Kamieńca Podolskiego w czasach Imperium Rosyjskiego. Spotkanie zorganizowane w siedzibie SHS w Warszawie przez Klub Młodych Historyków i Krytyków Sztuki przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki

 

5. Udział w realizacji programów badawczych:

1998-2004 – Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, budowli świeckich i cmentarzy pol­skich na Ukrainie ze studentami Koła Historyków Sztuki UKSW – okręg tarnopol­ski, powiaty borszczowski i czortkowski. Program realizo­wany jest od 1998 r. pod patronatem UKSW, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy finansowym wsparciu dwóch ostatnich instytucji. Efektem tej współpracy są:

–  karty inwentaryzacyjne nagrobków (przechowywane we Wspólnocie i Minister­stwie, w 2004 ukazała się publikacja Cmentarze dawnego powiatu borszczow­skiego, pod red. A. Czyż, B. Gutowskiego i P. Janowczyka)

–  wystawa fotograficzna „Zabytki w krajobrazie Podola” w Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 (13 październik – 1 listopada 2000 roku)

– rozpoznanie urbanistyczno-architektoniczne Skały Podolskiej, Mielnicy Podol­skiej, Czortkowa i Satanowa (ich efektem jest zgromadzenie materiału fotogra­ficznego, kartograficznego oraz wykonanie pomiarów niektórych obiektów). Rów­nolegle z badaniami terenowymi prowadzone są kwerendy archiwalne we Lwowie, m.in. w Bibliotece im. Stefanyka i Archiwum Historycznym m. Lwowa.

2013 – udział w projekcie badawczym „Między centrum a prowincją. Opracowanie dzieł lwowskiej szkoły architektonicznej” (kierownik projektu: dr hab. Jakub Lewicki, źródło finansowania: Ministerstwo NiSW, kwota grantu: 500 tys. zł)

 

Szczegółowy wykaz za lata 2003-2004:

2003 – 25.08.-4.09. – ukończenie, rozpoczętej w 2002 roku, inwentaryzacji układu przestrzennego i zabudowy m. Czortkowa (okręg tarnopolski), we współpracy z mgr. Jarosławem Zielińskim

2004 – 14.08.-26.08. – rozpoczęcie inwentaryzacji układu przestrzennego i zabu­dowy m. Satanowa (okręg chmielnicki), we współpracy z mgr. Jarosławem Zieliń­skim

 

Badania własne:

2001 – Projekt i realizacja pomieszczeń Korpusu Ochrony Pogranicza wzdłuż dawnej granicy wschodniej Rzeczypospolitej w latach 1924-1928

2002 – Urbanistyka miast guberni podolskiej (Winnica, Chmielnicki – d. Płoski­rów/ Proskurów)

2003 – Urbanistyka miast guberni podolskiej (Latyczów, Nowa Uszyca, Lityń, Mohylów Podolski)

 

 

III. WSPÓŁPRACA

1996-2001 –z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Inwentaryzacja obiektów ruchomych znajdujących się przed 1945 rokiem w świąty­niach warszawskich, które w wyniku działań lub grabieży zostały bezpow­rotnie utracone (archikatedra warszawska – ok. 200 kart, kościół Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście w Warszawie – 41 kart, kościół kapucynów przy ul. Miodowej – 46 kart, kaplica św. Kazimierza ss. Szarytek, przy ul. Tamka 35 – 23 karty)

2. Inwentaryzacja fotografii wykonanych przed 1945 rokiem z archiwum IN PAN w Warszawie

2007 –z Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zaproszenie p. dr. B. Lewickiej-Gwóźdź – Warszawa, 20 stycznia 2007. Spotkanie zorganizowane dla nauczycieli historii sztuki szkół średnich. Temat przygotowanego wystąpienia: Schemat opisu architektury budynków świeckich i kultowych w przygo­towaniu do egzaminu dyplomowego i magisterskiego z historii sztuki.

 

IV.  DZIAŁALNOSC ORGANIZACYJNA

 

1.  Funkcje pełnione na Wydziale:

Przedstawiciel pracowników młodszych w Radzie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych od 1 października 1999 do 30 czerwca 2001; 1 marca do 30 czerwca 2003; od 1 października 2008 do czerwca 2012

Kierownik studiów niestacjonarnych Historii Sztuki – od 1 kwietnia 2009 r.

 

2. Udział w organizowaniu sympozjów i konferencji naukowych oraz przewodnicze­nie obradom:

2006 – Polsko-ukraińska konferencja, pt: „Sztuka dawnych kresów południowo-wschod­nich Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku” (na 33 wygłoszone referaty – 16 było z Ukrainy) – 15-16 listopada 2006; Zakroczym k. Warszawy w Centrum Duchowo­ści „Honoratianum”, ul. H. Koźmińskiego 36. Organizacja mgr Marta Wiraszka Instytut Historii Sztuki UKSW (pomoc merytoryczna dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW)

2007 – Przewodniczenie obradom drugiego dnia konferencji „Fenomen Genius Locci“ – 13-14 grudnia 2007, zoranizowanej przez UKSW i Muzeum Pałac w Wilanowie

 

3.  Inne:

1998 – Współorganizacja (razem z: mgr M. Patynowska – UKSW, mgr Hubert Bilewicz – ASP Gdańsk, mgr Jerzy Mierzwiak – UKSW, ASP Warszawa) Międzynarodo­wego Obozu Naukowo-Artystycznego Kraków Lanckorona dla studentów szkół artystycznych i studentów historii sztuki – 1-14 września 1998 oraz Wystawy Po­plenerowej w kościele dolnym św. Krzyża w Warszawie (otwarcie wystawy 10 li­stopada 1998 r.), sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Naukowej, Departa­ment Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1998-1999 – Członek Komisji d/s Kultury i Środków Społecznego Przekazu I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej w latach 1998-1999.

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach